Nạp (coin) vào tài khoản PTV id | PTV: Miền đất hứa - Nơi niềm vui bắt đầu!

 
Loại Banking Số tài khoản Tên tài khoản Ghi chú
MBBANK (QUÂN ĐỘI MB) 3080100799999 NGUYEN XUAN HIEP Nội dung Nạp coin ví dụ: PTV id xxx nap coin (xxx là id của bạn).
 
Loại Banking Số tài khoản Tên tài khoản Ghi chú
PayPal Pte. Ltd kenjmark.07.07.2017@gmail.com NGUYEN XUAN HIEP Nội dung Nạp coin ví dụ: PTV id xxx nap coin (xxx là id của bạn).
Top