Valento Invasion  (18x)
ALFA
BETA
MAINMáy chủ On
Máy chủ Off

Bảo trì tiếp theo
Chưa có thông tin Bảo trì
SERVER STATUSI/ Hệ thống điểm Thưởng theo các mức Danh hiệu
  1. Siver: 119 ~ 199 MP
  2. Gold: 229 ~ 499 MP
  3. Platinum: 539 ~ 999 MP
  4. Diamond: 1149 ~ 1999 MP
  5. Diamond+2: 2159 ~ 4999 MP
  6. Diamond+3: 5169 ~ 9999 MP
  7. Crown: 10179 ~ 14999 MP
  8. Crown+2: 15189 ~ 19999 MP
 

II/ Hệ thống thưởng Quà các mức Danh hiệu của PTV

Gift.png