I/ Hệ thống điểm Thưởng theo các mức Danh hiệu
 1. Siver: 100 ~ 199 MP
 2. Gold: 200 ~ 499 MP
 3. Platinum: 500 ~ 989 MP
 4. Diamond+1: 1000 ~ 1899 MP
 5. Diamond+2: 2000 ~ 4899 MP
 6. Diamond+3: 5000 ~ 9899 MP
 7. Crown+1: 10000 ~ 19899 MP
 8. Crown+2: 20000 ~ 29899 MP
 9. Crown+3: 31000 ~ 39899 MP

 

 1. Crown+1: 10000 ~ 19899 MP   Thưởng: 1 Legend Item perfect clean + 1 item 125 perfect clean.
 2. Crown+2: 20000 ~ 29899 MP /  Thưởng: 2 Legend Item perfect clean + 1 item 130 perfect clean.
 3. Crown+3: 31000 ~ 39899 MP / Thưởng: 2 Legend Item perfect clean + 2 Andrew Ring + 1 item 130 perfect clean.

Lưu ý: Sẽ không áp dụng Bonus Coin cho đến khi có sự kiện Bonus nạp coin trong hệ thống của PTV.

 

II/ Hệ thống thưởng Quà các mức Danh hiệu của PTV