I/ Hệ thống điểm Thưởng theo các mức Danh hiệu (áp dụng từ 31/12/2019)
 1. Siver: 100 ~ 199 MP
 2. Gold: 200 ~ 499 MP
 3. Platinum: 500 ~ 989 MP
 4. Diamond+1: 1000 ~ 1899 MP
 5. Diamond+2: 2000 ~ 4899 MP
 6. Diamond+3: 5000 ~ 9899 MP
 7. Crown+1: 10000 ~ 19899 MP
 8. Crown+2: 20000 ~ 29899 MP
 9. Crown+3: 31000 ~ 39899 MP
 10. Crown+4: 45000 ~ 55899 MP

 

1/ Crown+1: 10000 ~ 19899 MP   Thưởng:

 • 1 Legend Item Spec. perfect clean tùy chọn.
 • 1 item 130 perfect clean tùy chọn.
 • 1 Valento Ring (Spec. perfect) (không có item Throne).

2/ Crown+2: 20000 ~ 29899 MP /  Thưởng:

 • 2 Legend Item Spec. perfect clean tùy chọn.
 • 1 item 130 perfect clean tùy chọn.
 • 1 Andrew Ring (Spec. perfect) (không có item Throne).

3/ Crown+3: 31000 ~ 39899 MP / Thưởng:

 • 2 Legend Item Spec. perfect clean tùy chọn
 • 1 item 130 Spec.perfect clean tùy chọn.
 • 1 Throne Ring.

4/ Crown+4: 45000 ~ 55899 MP / Thưởng:

 • 2 Legend Item Spec. perfect clean tùy chọn.
 • 1 item 135 Spec. perfect clean tùy chọn.
 • 1 Throne Ring.
 • 1 Throne Sheltom (Spec. perfect).

 

Lưu ý:

 

II/ Hệ thống thưởng Quà các mức Danh hiệu của PTV