Tải Trò chơi | PTV in the World - Where the fun begins!

 

PTV FULL CLIENT

 

 

TẢI TRÒ CHƠI

Phiên Bản Client: 3353

Dung lượng (1.3 GB)

 

Phiên Bản Patch: 3162 - 3353

Dung lượng (349MB)

YÊU CẦU HỆ THỐNG

# Cấu hình tối thiểu Cấu hình Yêu cầu
OS Windows 7/8/10 Windows 7,8 & 10
Processor Pentium IV Intel i5 or Ryzen 5
Memory RAM 2 GB 8 GB
VGA 1 GB 4 GB
Internet 10 Mbps 100 Mbps

Drivers

 

Top