• Ngừng hỗ trợ qua Chat Facebook Cá nhân của GM Kenj Mark.
    Để được hỗ trợ cụ thể hơn, tránh việc GM không nhận được tin hoặc bị trôi tin mà không hỗ trợ được cho bạn.
    TẠO PHÒNG CHAT và nhấn vào "Bắt đầu một cuộc trò truyện".

     Round Amulet
 

Req.

 

 

 

Add.

 

 

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.1~0.2

 
 
 
     Round Amulet +1
 

Req.

 

 

 

Add.

 

Add MP: 1~3

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.1~0.2

 
 
 
     Round Amulet +2
 

Req.

 

 

 

Add.

 

Add MP: 2~5

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.1~0.2

 
 
 
     Round Amulet +3
 

Req.

 

 

 

Add.

 

Add MP: 3~7

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.1~0.2

 
 
 
     Gem Amulet
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add MP: 4~9

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.1~0.3

 
 
 
     Gem Amulet +1
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add MP: 5~11

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.1~0.3

 
 
 
     Gem Amulet +2
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add MP: 6~13

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.1~0.3

 
 
 
     Gem Amulet +3
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add MP: 7~15

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.1~0.3

 
 
 
     Magic Amulet
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add MP: 8~17

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.2~0.4

 
 
 
     Magic Amulet +1
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add MP: 9~19

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.2~0.4

 
 
 
     Magic Amulet +2
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add MP: 10~21

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.2~0.4

 
 
 
     Magic Amulet +3
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add MP: 11~23

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.2~0.4

 
 
 
     Rune Amulet
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add MP: 9~15
Add HP: 2~5

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.2~0.5

 
 
 
     Rune Amulet +1
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add MP: 11~17
Add HP: 4~7

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.2~0.5

 
 
 
     Rune Amulet +2
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add MP: 13~19
Add HP: 6~9

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.2~0.5

 
 
 
     Rune Amulet +3
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add MP: 15~21
Add HP: 8~11

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.2~0.5

 
 
 
     Sealed Amulet
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add MP: 18~24
Add HP: 12~15

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.3~0.6

 
 
 
     Sealed Amulet +1
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add MP: 22~28
Add HP: 14~18

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.3~0.6
 

 
 
 
     Sealed Amulet +2
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add MP: 26~32
Add HP: 16~21

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.3~0.6

 
 
 
     Sealed Amulet +3
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add MP: 30~36
Add HP: 18~24

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.3~0.6

 
 
 
     Mystic Amulet
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add MP: 34~40
Add HP: 20~28

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.4~0.7

 
 
 
     Mystic Amulet +1
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add MP: 39~45
Add HP: 23~31

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.4~0.8

 
 
 
     Mystic Amulet +2
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add MP: 44~50
Add HP: 26~34

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.6~0.9

 
 
 
     Mystic Amulet +3
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add MP: 49~55
Add HP: 29~37

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.4~0.8 ??? Weird

 
 
 

 

Legend Boss Amulets

(Chỉ hunt boss Kelvezu mới có thể drop)

 
     Kelvezu Amulet
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

HP Regen: 3.4~3.9
MP Regen: 2.6~3.5
STM Regen: 2.6~3.8
Add HP:45 ~ 55
Add MP: 45 ~ 55
Add STM: 45 ~ 55

 

Spec.

 

HP Recovery: 1.4~1.6
MP Recovery: 1.4~1.6

 
 
Top