Rings | PTV: Miền đất hứa - Nơi niềm vui bắt đầu!

     Round Ring
 

Req.

 

 

 

Add.

 

 

 

Spec.

 

HP Recovery: 0.1

 
 
 
     Round Ring +1
 

Req.

 

 

 

Add.

 

Add STM: 5~10

 

Spec.

 

HP Recovery: 0.1

 
 
 
     Round Ring +2
 

Req.

 

 

 

Add.

 

Add STM: 8~13

 

Spec.

 

HP Recovery: 0.1

 
 
 
     Round Ring +3
 

Req.

 

 

 

Add.

 

Add STM: 11~16

 

Spec.

 

HP Recovery: 0.1

 
 
 
     Gem Ring
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add STM: 14~19

 

Spec.

 

HP Recovery: 0.1

 
 
 
     Gem Ring +1
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add STM: 16~22

 

Spec.

 

HP Recovery: 0.1

 
 
 
     Gem Ring +2
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add STM: 18~25

 

Spec.

 

HP Recovery: 0.1

 
 
 
     Gem Ring +3
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add STM: 20~28

 

Spec.

 

HP Recovery: 0.1

 
 
 
     Magic Ring
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add STM: 22~31

 

Spec.

 

HP Recovery: 0.2

 
 
 
     Magic Ring +1
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add STM: 24~34

 

Spec.

 

HP Recovery: 0.2

 
 
 
     Magic Ring +2
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add STM: 26~37

 

Spec.

 

HP Recovery: 0.2

 
 
 
     Magic Ring +3
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add STM: 28-40

 

Spec.

 

HP Recovery: 0.2

 
 
 
     Rune Ring
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add STM: 30~40
Add HP: 1~4

 

Spec.

 

HP Recovery: 0.2

 
 
 
     Rune Ring +1
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add STM: 32~43
Add HP: 3~6

 

Spec.

 

HP Recovery: 0.2

 
 
 
     Rune Ring +2
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add STM: 34~46
Add HP: 5~8

 

Spec.

 

HP Recovery: 0.2

 
 
 
     Rune Ring +3
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add STM: 36~49
Add HP: HP: 7~10

 

Spec.

 

HP Recovery: 0.2

 
 
 
     Sealed Ring
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add STM: 38~52
Add HP: 9~12

 

Spec.

 

HP Recovery: 0.3

 
 
 
     Sealed Ring +1
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add STM: 40~55
Add HP: 11~14

 

Spec.

 

HP Recovery: 0.3

 
 
 
     Sealed Ring +2
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add STM: 42~58
Add HP: 13~16

 

Spec.

 

HP Recovery: 0.3

 
 
 
     Sealed Ring +3
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add STM: 44~61
Add HP: 15~18

 

Spec.

 

HP Recovery: 0.3

 
 
 
     Mystic Ring
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add STM: 48~65
Add HP: 17~20

 

Spec.

 

HP Recovery: 0.4

 
 
 
     Mystic Ring +1
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add STM: 53~70
Add HP: 20~23

 

Spec.

 

HP Recovery: 0.5

 
 
 
     Mystic Ring +2
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add STM: 58~75
Add HP: 23~26

 

Spec.

 

HP Recovery: 0.4~0.6

 
 
 
     Mystic Ring +3
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add STM: 63~80
Add HP: 26~29

 

Spec.

 

HP Recovery: 0.6~0.8

 
 
 

 

Boss Rings

(chỉ Hunt Boss Valento mới có thể drop)

 
     Valento Ring
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 32~39
Attack Rating: 42~56
Absorb Rating: 1.6~2.9
HP Regen: 2.1~2.6
MP Regen: 1.6~2.3
Add HP: 45
Add MP: 45
Add STM: 30

 

Spec.

 

HP Recovery: 1.4

 
 
   
Top