• Ngừng hỗ trợ qua Chat Facebook Cá nhân của GM Kenj Mark.
    Để được hỗ trợ cụ thể hơn, tránh việc GM không nhận được tin hoặc bị trôi tin mà không hỗ trợ được cho bạn.
    TẠO PHÒNG CHAT và nhấn vào "Bắt đầu một cuộc trò truyện".

     Leather Gloves
 

Req.

 

 

 

Add.

 

Defense Rating: 3~5
Absorb Rating: 0.2~0.3

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.1~0.2
Spec.DEF RTG: 4~8

 
 
 
     Leather Half Gauntlets
 

Req.

 

 

 

Add.

 

Defense Rating: 6~10
Absorb Rating: 0.3~0.4

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.1~0.2
Spec.DEF RTG: 4~10

 
 
 
     Steel Half Gauntlets
 

Req.

 

Strength:

 

Add.

 

Defense Rating: 12~23
Absorb Rating: 0.5~0.7

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.2~0.3
Spec.DEF RTG: 6~10

 
 
 
     Clamshell Gauntlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:

 

Add.

 

Defense Rating: 20~32
Absorb Rating: 0.7~0.9

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.2~0.3
Spec.DEF RTG: 8~12

 
 
 
     Finger Gauntlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:

 

Add.

 

Defense Rating: 26~40
Absorb Rating: 0.9~1.1

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.3~0.4
Spec.DEF RTG: 10~14

 
 
 
     Gothic Gauntlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:

 

Add.

 

Defense Rating: 30~46
Absorb Rating: 1.1~1.4

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.2~0.4
Spec.DEF RTG: 12~16

 
 
 
     War Gauntlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:

 

Add.

 

Defense Rating: 40~52
Absorb Rating: 1.2~1.7

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.3~0.5
Spec.DEF RTG: 14~20

 
 
 
     Metal Gauntlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:

 

Add.

 

Defense Rating: 45~58
Absorb Rating: 1.5~1.9

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.3~0.5
Spec.DEF RTG: 16~20

 
 
 
     Holy Gauntlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Spirit:
Talent:

 

Add.

 

Defense Rating: 50~62
Absorb Rating: 1.7~2.1

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.4~0.6
Spec.DEF RTG: 16~20

 
 
 
     Great Gauntlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 50~70
Absorb Rating: 2.0~2.4

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.3~0.6
Spec.DEF RTG: 18~24

 
 
 
     Brass Gauntlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 54~74
Absorb Rating: 2.4~2.6

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.3~0.5
Spec.DEF RTG: 20~24

 
 
 
     Giant Gauntlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 60~80
Absorb Rating: 2.8~3.1

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.4~0.6
Spec.DEF RTG: 22~26

 
 
 
     Titan Gauntlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 64~86
Absorb Rating: 3.3~3.6

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.4~0.6
Spec.DEF RTG: 30~36

 
 
 
     Grand Gauntlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 74~90
Absorb Rating: 3.7~4.0

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.4~0.6
Spec.DEF RTG: 26~30

 
 
 
     Ivory Gauntlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Spirit:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 86~96
Absorb Rating: 4.1~4.4

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.5~0.7
Spec.DEF RTG: 30~36

 
 
 
     Saint Gauntlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Spirit:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 94~110
Absorb Rating: 4.8~5.0

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.5~0.8
Spec.DEF RTG: 36~40

 
 
 
     Diamond Gauntlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 105~120
Absorb Rating: 5.5~5.8

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.6~0.8
Spec.DEF RTG: 36~40

 
 
 
     Angel Gauntlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Spirit:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 117~136
Absorb Rating: 6.4~6.7

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.6~0.8
Spec.DEF RTG: 40~44

 
 
 
     Relic Gauntlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Spirit:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 127~146
Absorb Rating: 7.4~7.7

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.6~0.9
Spec.DEF RTG: 42~47

 
 
 
     Inferno Gauntlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Spirit:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 145~164
Absorb Rating: 9.1~9.3

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.7~1.0
Spec.DEF RTG: 48~52

 
 
 
     Phoenix Gauntlets
 

Req.

 

Level: 105
Strength:
Spirit:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 154~170
Absorb Rating: 10.0~10.3

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.7~1.1
Spec.DEF RTG: 51~56

 
 
 
     Frenzy Gauntlets
 

Req.

 

Level: 110
Strength:
Spirit:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 163~180
Absorb Rating: 11.1~11.4

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.8~1.1
Spec.DEF RTG: 54~60

 
 
 
     Cronus Gauntlets
 

Req.

 

Level: 115
Strength:
Spirit:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 173~190
Absorb Rating: 12.1~12.4

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.9~1.2
Spec.DEF RTG: 57~64

 
 
 
     Mythology Gauntlets
 

Req.

 

Level: 120
Strength: 135
Spirit: 55
Talent: 80
Agility: 80

 

Add.

 

Defense Rating: 183~200
Absorb Rating: 13.1~13.499

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 1.0~1.399
Spec.DEF RTG: 60~68

 
 
 
     Deadly Gauntlets
 

Req.

 

Level: 125
Strength: 145
Spirit: 55
Talent: 80
Agility: 80

 

Add.

 

Defense Rating: 220~235
Absorb Rating: 13.8~14.399

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 1.5~1.899
Spec.DEF RTG: 70~80

 
 
 
     Abyss Gauntlets
 

Req.

 

Level: 130
Strength: 155
Spirit: 57
Talent: 85
Agility: 85

 

Add.

 

Defense Rating: 260~295
Absorb Rating: 14.5~15.399

HP: 150

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 1.9~2.599
Spec.DEF RTG: 80~95

 
 
 
     Verthex Gauntlets
 

Req.

 

Level: 135
Strength: 165
Spirit: 60
Talent: 90
Agility: 90

 

Add.

 

Defense Rating: 320~360
Absorb Rating: 15.1~16.399

HP: 250

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 2.3~3.699
Spec.DEF RTG: 90~115

 
 
Top