• Ngừng hỗ trợ qua Chat Facebook Cá nhân của GM Kenj Mark.
    Để được hỗ trợ cụ thể hơn, tránh việc GM không nhận được tin hoặc bị trôi tin mà không hỗ trợ được cho bạn.
    TẠO PHÒNG CHAT và nhấn vào "Bắt đầu một cuộc trò truyện".

     Pearl Beads
 

Req.

 

 

 

Add.

 

Defense Rating: 2-5
Absorb Rating: 0.2-0.4
Add MP: 5-10

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.3-0.5
Spec.ABS RTG: 0.3-0.4

 
 
 
     Crystal Sphere
 

Req.

 

 

 

Add.

 

Defense Rating: 4-8
Absorb Rating: 0.2-0.5
Add MP: 6-8

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.3-0.5
Spec.ABS RTG: 0.3-0.5

 
 
 
     Prism Sphere
 

Req.

 

Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 6-12
Absorb Rating: 0.3-0.5
Add MP: 4-10

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.3-0.5
Spec.ABS RTG: 0.3-0.5

 
 
 
     Bone Beads
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 8-17
Absorb Rating: 0.3-0.6
Add MP: 6-12

Block Rating: 1%

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.4-0.6
Spec.ABS RTG: 0.3-0.5

 
 
 
     Skull Beads
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 13-25
Absorb Rating: 0.4-0.8
Add MP: 8-15

Block Rating: 1%

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.4-0.6
Spec.ABS RTG: 0.4-0.6

 
 
 
     Orb
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 18-34
Absorb Rating: 0.6-0.9
Add MP: 10-18

Block Rating: 1%

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.5-0.7
Spec.ABS RTG: 0.4-0.6

 
 
 
     Holy Orb
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 18-35
Absorb Rating: 0.7-1.0
Add MP: 12-18

Block Rating: 1%~2%

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.5-0.7
Spec.ABS RTG: 0.5-0.7

 
 
 
     Arch Orb
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 22-45
Absorb Rating: 0.8-1.2
Add MP: 14-24

Block Rating: 1%~2%

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.5-0.7
Spec.ABS RTG: 0.5-0.7

 
 
 
     Dark Moon
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 28-52
Absorb Rating: 1.0-1.5
Add MP: 16-28

Block Rating: 1%~2%

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.6-0.9
Spec.ABS RTG: 0.6-0.8

 
 
 
     Ceremonial Spare
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 30-56
Absorb Rating: 1.1-1.7
Add MP: 20-28

Block Rating: 1%~3%

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.6-0.9
Spec.ABS RTG: 0.6-0.9

 
 
 
     Orbital Beads
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 34-62
Absorb Rating: 1.4-2.0
Add MP: 22-30

Block Rating: 1%~3%

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.6-1.0
Spec.ABS RTG: 0.7-0.9

 
 
 
     Harmony Spare
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 38-68
Absorb Rating: 1.7-2.2
Add MP: 25-33

Block Rating: 1%~3%

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.7-0.9
Spec.ABS RTG: 0.9-1.1

 
 
 
     Angel
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 44-70
Absorb Rating: 2.0-2.5
Add MP: 30-40

Block Rating: 2%~4%

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.7-1.0
Spec.ABS RTG: 0.7-1.0

 
 
 
     Lucifer
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 46-76
Absorb Rating: 2.2-2.7
Add MP: 33-42

Block Rating: 2%~4%

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.8-1.0
Spec.ABS RTG: 0.8-1.1

 
 
 
     Astral Orb
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 62-85
Absorb Rating: 2.6-3.0
Add MP: 36-50

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.9-1.1
Spec.ABS RTG: 0.8-1.2

 
 
 
     Rune Beads
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 77-85
Absorb Rating: 3.0-3.3
Add MP: 40-50

Block Rating: 2%~5%

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.9-1.2
Spec.ABS RTG: 0.9-1.2

 
 
 
     Creation Beads
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 85-95
Absorb Rating: 3.5-3.8
Add MP: 42-54

Block Rating: 2%~4%

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.9-1.3
Spec.ABS RTG: 0.9-1.3

 
 
 
     Mundane
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 96-108
Absorb Rating: 4.0-4.3
Add MP: 45-58

Block Rating: 2%~5%

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.9-1.3
Spec.ABS RTG: 1.0-1.3

 
 
 
     Salamander Beads
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 110-120
Absorb Rating: 4.7-5.0
Add MP: 49-62

Block Rating: 3%~6%

 

Spec.

 

MP Recovery: 1.0-1.3
Spec.ABS RTG: 1.0-1.4

 
 
 
     Cosmos
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 120-132
Absorb Rating: 5.4-5.7
Add MP: 54-66

Block Rating: 3%~6%

 

Spec.

 

MP Recovery: 1.0-1.4
Spec.ABS RTG: 1.0-1.4

 
 
 
     Ebony Manes
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 142-154
Absorb Rating: 6.6-6.9
Add MP: 62-73

Block Rating: 5%~7%

 

Spec.

 

MP Recovery: 1.1-1.6
Spec.ABS RTG: 1.2-1.6

 
 
 
     Avernus Beads
 

Req.

 

Level: 105
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 150-160
Absorb Rating: 7.1-7.4
Add MP: 66-76

Block Rating: 6%~9%

 

Spec.

 

MP Recovery: 1.1-1.6
Spec.ABS RTG: 1.2-1.6

 
 
 
     Malice Rosary
 

Req.

 

Level: 110
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 158-170
Absorb Rating: 7.7-8.0
Add MP: 70-83

Block Rating: 7%~10%

 

Spec.

 

MP Recovery: 1.2-1.7
Spec.ABS RTG: 1.2-1.7

 
 
 
     Freyja Orb
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 166-180
Absorb Rating: 7.9-8.3
Add MP: 74-90

Block Rating: 8%~11%

 

Spec.

 

MP Recovery: 1.4-1.9
Spec.ABS RTG: 1.2-1.8

 
 
 
     Aeon Sphere (115B)
 

Req.

 

Level: N/A
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: N/A
Block Rating: N/A
Add MP: N/A

 

Spec.

 

MP Recovery:N/A
Spec.ABS RTG: N/A

 
 
 
     Deathly Sphere
 

Req.

 

Level: N/A
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: N/A
Block Rating: N/A
Add MP: N/A

 

Spec.

 

MP Recovery: N/A
Spec.ABS RTG:N/A

 
 
Top