Orbs | PTV: Miền đất hứa - Nơi niềm vui bắt đầu!

     Pearl Beads
 

Req.

 

 

 

Add.

 

Defense Rating: 2-5
Absorb Rating: 0.2-0.4
Add MP: 5-10

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.3-0.5
Spec.ABS RTG: 0.3-0.4

 
 
 
     Crystal Sphere
 

Req.

 

 

 

Add.

 

Defense Rating: 4-8
Absorb Rating: 0.2-0.5
Add MP: 6-8

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.3-0.5
Spec.ABS RTG: 0.3-0.5

 
 
 
     Prism Sphere
 

Req.

 

Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 6-12
Absorb Rating: 0.3-0.5
Add MP: 4-10

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.3-0.5
Spec.ABS RTG: 0.3-0.5

 
 
 
     Bone Beads
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 8-17
Absorb Rating: 0.3-0.6
Add MP: 6-12

Block Rating: 1%

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.4-0.6
Spec.ABS RTG: 0.3-0.5

 
 
 
     Skull Beads
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 13-25
Absorb Rating: 0.4-0.8
Add MP: 8-15

Block Rating: 1%

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.4-0.6
Spec.ABS RTG: 0.4-0.6

 
 
 
     Orb
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 18-34
Absorb Rating: 0.6-0.9
Add MP: 10-18

Block Rating: 1%

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.5-0.7
Spec.ABS RTG: 0.4-0.6

 
 
 
     Holy Orb
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 18-35
Absorb Rating: 0.7-1.0
Add MP: 12-18

Block Rating: 1%~2%

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.5-0.7
Spec.ABS RTG: 0.5-0.7

 
 
 
     Arch Orb
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 22-45
Absorb Rating: 0.8-1.2
Add MP: 14-24

Block Rating: 1%~2%

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.5-0.7
Spec.ABS RTG: 0.5-0.7

 
 
 
     Dark Moon
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 28-52
Absorb Rating: 1.0-1.5
Add MP: 16-28

Block Rating: 1%~2%

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.6-0.9
Spec.ABS RTG: 0.6-0.8

 
 
 
     Ceremonial Spare
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 30-56
Absorb Rating: 1.1-1.7
Add MP: 20-28

Block Rating: 1%~3%

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.6-0.9
Spec.ABS RTG: 0.6-0.9

 
 
 
     Orbital Beads
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 34-62
Absorb Rating: 1.4-2.0
Add MP: 22-30

Block Rating: 1%~3%

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.6-1.0
Spec.ABS RTG: 0.7-0.9

 
 
 
     Harmony Spare
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 38-68
Absorb Rating: 1.7-2.2
Add MP: 25-33

Block Rating: 1%~3%

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.7-0.9
Spec.ABS RTG: 0.9-1.1

 
 
 
     Angel
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 44-70
Absorb Rating: 2.0-2.5
Add MP: 30-40

Block Rating: 2%~4%

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.7-1.0
Spec.ABS RTG: 0.7-1.0

 
 
 
     Lucifer
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 46-76
Absorb Rating: 2.2-2.7
Add MP: 33-42

Block Rating: 2%~4%

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.8-1.0
Spec.ABS RTG: 0.8-1.1

 
 
 
     Astral Orb
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 62-85
Absorb Rating: 2.6-3.0
Add MP: 36-50

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.9-1.1
Spec.ABS RTG: 0.8-1.2

 
 
 
     Rune Beads
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 77-85
Absorb Rating: 3.0-3.3
Add MP: 40-50

Block Rating: 2%~5%

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.9-1.2
Spec.ABS RTG: 0.9-1.2

 
 
 
     Creation Beads
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 85-95
Absorb Rating: 3.5-3.8
Add MP: 42-54

Block Rating: 2%~4%

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.9-1.3
Spec.ABS RTG: 0.9-1.3

 
 
 
     Mundane
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 96-108
Absorb Rating: 4.0-4.3
Add MP: 45-58

Block Rating: 2%~5%

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.9-1.3
Spec.ABS RTG: 1.0-1.3

 
 
 
     Salamander Beads
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 110-120
Absorb Rating: 4.7-5.0
Add MP: 49-62

Block Rating: 3%~6%

 

Spec.

 

MP Recovery: 1.0-1.3
Spec.ABS RTG: 1.0-1.4

 
 
 
     Cosmos
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 120-132
Absorb Rating: 5.4-5.7
Add MP: 54-66

Block Rating: 3%~6%

 

Spec.

 

MP Recovery: 1.0-1.4
Spec.ABS RTG: 1.0-1.4

 
 
 
     Ebony Manes
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 142-154
Absorb Rating: 6.6-6.9
Add MP: 62-73

Block Rating: 5%~7%

 

Spec.

 

MP Recovery: 1.1-1.6
Spec.ABS RTG: 1.2-1.6

 
 
 
     Avernus Beads
 

Req.

 

Level: 105
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 150-160
Absorb Rating: 7.1-7.4
Add MP: 66-76

Block Rating: 6%~9%

 

Spec.

 

MP Recovery: 1.1-1.6
Spec.ABS RTG: 1.2-1.6

 
 
 
     Malice Rosary
 

Req.

 

Level: 110
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 158-170
Absorb Rating: 7.7-8.0
Add MP: 70-83

Block Rating: 7%~10%

 

Spec.

 

MP Recovery: 1.2-1.7
Spec.ABS RTG: 1.2-1.7

 
 
 
     Freyja Orb
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 166-180
Absorb Rating: 7.9-8.3
Add MP: 74-90

Block Rating: 8%~11%

 

Spec.

 

MP Recovery: 1.4-1.9
Spec.ABS RTG: 1.2-1.8

 
 
 
     Aeon Sphere (115B)
 

Req.

 

Level: N/A
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: N/A
Block Rating: N/A
Add MP: N/A

 

Spec.

 

MP Recovery:N/A
Spec.ABS RTG: N/A

 
 
 
     Deathly Sphere
 

Req.

 

Level: N/A
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: N/A
Block Rating: N/A
Add MP: N/A

 

Spec.

 

MP Recovery: N/A
Spec.ABS RTG:N/A

 
 
Top