• Ngừng hỗ trợ qua Chat Facebook Cá nhân của GM Kenj Mark.
    Để được hỗ trợ cụ thể hơn, tránh việc GM không nhận được tin hoặc bị trôi tin mà không hỗ trợ được cho bạn.
    TẠO PHÒNG CHAT và nhấn vào "Bắt đầu một cuộc trò truyện".

     Male Fighter Santa Costume

Req.

 

None

Add.

 

Defense Rating: 180
Absorb Rating: 7.6
Add. HP: 30
Add. MP: 30

Spec.

 

None


     Female Fighter Santa Costume

Req.

 

None

Add.

 

Defense Rating: 180
Absorb Rating: 7.6
Add. HP: 30
Add. MP: 30

Spec.

 

None

 
     Male Green Santa Armor

Req.

 

None

Add.

 

Defense Rating: 180
Absorb Rating: 7.6
Add. HP: 30
Add. MP: 30

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 1.4
Spec.DEF RTG: 27

 
     Female Green Santa Armor

Req.

 

None

Add.

 

Defense Rating: 180
Absorb Rating: 7.6
Add. HP: 30
Add. MP: 30

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 1.4
Spec. DEF: 27


     Lucy Khan Armor

Req.

 

Level: 55
Strength: 140
Talent: 70

Add.

 

Defense Rating: 180~210
Absorb Rating: 9.0~9.5

Spec.

 

None

 
     Nox Khan Armor

Req.

 

Level: 75
Strength: 175
Talent: 75

Add.

 

Defense Rating: 270~300
Absorb Rating: 12.5~12.9

Spec.

 

None

 
     Cealum Khan Armor

Req.

 

Level: 90
Strength: 195
Talent: 90

Add.

 

Defense Rating: 370~400
Absorb Rating: 18.5~19.0

Spec.

 

None


     Ira Khan Armor

Req.

 

Level: 100
Strength: 200
Talent: 90

Add.

 

Defense Rating: 390~420
Absorb Rating: 32.0~23.5

Spec.

 

None

 
     Vir khan Armor

Req.

 

Level: 105
Strength: 220
Talent: 90

Add.

 

Defense Rating: 450~480
Absorb Rating: 28.8~29.3

Spec.

 

None

 
     Magic Armor

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:

Add.

 

Defense Rating: 470~490
Absorb Rating: 29.1~29.4

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 1.5~1.8
Spec.DEF RTG: 54~66

 
     Gaia Armor

Req.

 

None

Add.

 

Defense Rating: 400
Absorb Rating: 11.6
Add. HP: 30
Add. MP: 30


Spec.

 

None

 
     Iris Armor

Req.

 

None

Add.

 

Defense Rating: 400
Absorb Rating: 11.6
Add. HP: 30
Add. MP: 30

Spec.

 

None

Top