Robes | PTV: Miền đất hứa - Nơi niềm vui bắt đầu!

     Robe
 

Req.

 

 

 

Add.

 

Defense Rating: 6~10
Absorb Rating: 0.5~0.8

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.1~0.4
Spec.ABS RTG: 0.2~0.3
Spec.DEF RTG: 4~8

 
 
 
     Enchanted Robe
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 8~14
Absorb Rating: 0.9~1.3

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.2~0.5
Spec.ABS RTG: 0.2~0.4
Spec.DEF RTG: 4~8

 
 
 
     Battle Robe
 

Req.

 

Level:
Spirit:
Talent:

 

Add.

 

Defense Rating: 12~20
Absorb Rating: 1.3~1.7

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.3~0.6
Spec.ABS RTG: 0.3~0.5
Spec.DEF RTG: 6~10

 
 
 
     Elven Robe
 

Req.

 

Level:
Spirit:
Talent:

 

Add.

 

Defense Rating: 18~30
Absorb Rating: 1.8~2.2

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.4~0.8
Spec.ABS RTG: 0.3~0.5
Spec.DEF RTG: 6~8

 
 
 
     Dryad Robe
 

Req.

 

Level:
Spirit:
Talent:

 

Add.

 

Defense Rating: 27~40
Absorb Rating: 2.3~2.8

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.6~0.9
Spec.ABS RTG: 0.3~0.5
Spec.DEF RTG: 7~12

 
 
 
     Nymph Robe
 

Req.

 

Level:
Spirit:
Talent:

 

Add.

 

Defense Rating: 36~52
Absorb Rating: 2.9~3.4

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.7~1.0
Spec.ABS RTG: 0.4~0.6
Spec.DEF RTG: 8~14

 
 
 
     Apprentice Robe
 

Req.

 

Level:
Spirit:
Talent:

 

Add.

 

Defense Rating: 48~72
Absorb Rating: 3.6~4.0

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.7~1.1
Spec.ABS RTG: 0.5~0.7
Spec.DEF RTG: 10~16

 
 
 
     Disciple Robe
 

Req.

 

Level:
Spirit:
Talent:

 

Add.

 

Defense Rating: 64~85
Absorb Rating: 4.2~4.8

 

Spec.

 

MP Recovery: 0.8~1.2
Spec.ABS RTG: 0.5~0.8
Spec.DEF RTG: 12~18

 
 
 
     Master Robe
 

Req.

 

Level:
Spirit:
Talent:

 

Add.

 

Defense Rating: 80~100
Absorb Rating: 4.9~5.3

 

Spec.

 

MP Recovery: 1.0~1.3
Spec.ABS RTG: 0.5~1.0
Spec.DEF RTG: 14~20

 
 
 
     Arch Robe
 

Req.

 

Level:
Spirit:
Talent:

 

Add.

 

Defense Rating: 90~120
Absorb Rating: 5.3~5.9

 

Spec.

 

MP Recovery: 1.2~1.5
Spec.ABS RTG: 0.8~1.0
Spec.DEF RTG: 16~20

 
 
 
     Saint Robe
 

Req.

 

Level:
Spirit:
Talent:

 

Add.

 

Defense Rating: 110~140
Absorb Rating: 5.9~6.4

 

Spec.

 

MP Recovery: 1.2~1.6
Spec.ABS RTG: 0.7~1.1
Spec.DEF RTG: 18~22

 
 
 
     Royal Robe
 

Req.

 

Level:
Spirit:
Talent:

 

Add.

 

Defense Rating: 130~155
Absorb Rating: 6.5~7.0

 

Spec.

 

MP Recovery: 1.3~1.7
Spec.ABS RTG: 0.8~1.0
Spec.DEF RTG: 20~25

 
 
 
     Mystic Robe
 

Req.

 

Level:
Spirit:
Talent:

 

Add.

 

Defense Rating: 146~170
Absorb Rating: 7.1~7.5

 

Spec.

 

MP Recovery: 1.5~1.9
Spec.ABS RTG: 0.8~1.1
Spec.DEF RTG: 24~30

 
 
 
     Divine Robe
 

Req.

 

Level:
Spirit:
Talent:

 

Add.

 

Defense Rating: 160~190
Absorb Rating: 7.6~8.1

 

Spec.

 

MP Recovery: 1.6~2.0
Spec.ABS RTG: 0.9~1.2
Spec.DEF RTG: 27~32

 
 
 
     Bishop Robe
 

Req.

 

Level:
Spirit:
Talent:

 

Add.

 

Defense Rating: 180~210
Absorb Rating: 8.3~8.9

 

Spec.

 

MP Recovery: 1.8~2.1
Spec.ABS RTG: 1.0~1.3
Spec.DEF RTG: 32~36

 
 
 
     Celestial Robe
 

Req.

 

Level:
Spirit:
Talent:

 

Add.

 

Defense Rating: 200~230
Absorb Rating: 9.3~9.6

 

Spec.

 

MP Recovery: 2.0~2.2
Spec.ABS RTG: 1.0~1.5
Spec.DEF RTG: 35~40

 
 
 
     Salvation Robe
 

Req.

 

Level:
Spirit:
Talent:

 

Add.

 

Defense Rating: 230~255
Absorb Rating: 10.4~10.8

 

Spec.

 

MP Recovery: 2.1~2.4
Spec.ABS RTG: 1.0~1.5
Spec.DEF RTG: 35~40

 
 
 
     Alchemist Robe
 

Req.

 

Level:
Spirit:
Talent:

 

Add.

 

Defense Rating: 255~270
Absorb Rating: 12.2~12.6

 

Spec.

 

MP Recovery: 2.3~2.6
Spec.ABS RTG: 1.0~1.5
Spec.DEF RTG: 35~40

 
 
 
     Astral Robe
 

Req.

 

Level:
Spirit:
Talent:

 

Add.

 

Defense Rating: 270~290
Absorb Rating: 14.0~14.4

 

Spec.

 

MP Recovery: 2.5~2.8
Spec.ABS RTG: 1.0~1.5
Spec.DEF RTG: 35~40

 
 
 
     Archon Robe
 

Req.

 

Level:
Spirit:
Talent:

 

Add.

 

Defense Rating: 290~310
Absorb Rating: 16.1~16.5

 

Spec.

 

MP Recovery: 2.6~2.9
Spec.ABS RTG: 1.0~1.5
Spec.DEF RTG: 35~40

 
 
 
     Ruah Robe
 

Req.

 

Level:
Spirit:
Talent:

 

Add.

 

Defense Rating: 330~350
Absorb Rating: 20.7~21.1

 

Spec.

 

MP Recovery: 2.9~3.2
Spec.ABS RTG: 1.0~1.5
Spec.DEF RTG: 35~40

 
 
 
     Eternal Robe
 

Req.

 

Level: 105
Spirit:
Talent:

 

Add.

 

Defense Rating: 350~370
Absorb Rating: 22.9~23.3

 

Spec.

 

MP Recovery: 3.1~3.3
Spec.ABS RTG: 1.0~1.5
Spec.DEF RTG: 35~40

 
 
 
     ArchAngel Robe
 

Req.

 

Level: 110
Spirit:
Talent:

 

Add.

 

Defense Rating: 370~390
Absorb Rating: 24.2~24.6

 

Spec.

 

MP Recovery: 3.4~3.7
Spec.ABS RTG: 1.1~1.6
Spec.DEF RTG: 40~45

 
 
 
     Freyja Robe
 

Req.

 

Level: 115
Spirit:
Talent:

 

Add.

 

Defense Rating: 390~410
Absorb Rating: 26.4~26.8

 

Spec.

 

MP Recovery: 3.7~4.0
Spec.ABS RTG: 1.1~1.7
Spec.DEF RTG: 45~50

 
 
 
     Mythology Robe
 

Req.

 

Level: 120
Spirit: 228
Talent: 90

 

Add.

 

Defense Rating: 420~440
Absorb Rating: 28.699~29.099

 

Spec.

 

MP Recovery: 4.099~4.399
Spec.ABS RTG: 1.299~1.899
Spec.DEF RTG: 50~55

 
 
 
     Deadly Robe
 

Req.

 

Level: 125
Spirit: 315
Talent: 90

 

Add.

 

Defense Rating: 480~520
Absorb Rating: 31.699~33.199

 

Spec.

 

MP Recovery: 4.199~4.899
Spec.ABS RTG: 1.499~1.999
Spec.DEF RTG: 60~65

 
 
 
     Abyss Robe
 

Req.

 
 

Level: 130
Spirit: 330
Talent: 90

 

Add.

 

Critical: 5%

Defense Rating: 550~610
Absorb Rating: 36.699~38.199

HP: 250

 

Spec.

 

MP Recovery: 5.199~5.699
Spec.ABS RTG: 1.899~2.399
Spec.DEF RTG: 90~125

 
 
 
     Verthex Robe
 

Req.

 

Level: 135
Spirit: 365
Talent: 90

 

Add.

 

Critical: 10%

Defense Rating: 610~690
Absorb Rating: 36.699~38.199

HP: 450

 

Spec.

 

MP Recovery: 6.199~6.699
Spec.ABS RTG: 2.899~3.399
Spec.DEF RTG: 120~150

 
 
 
     Lunatic Robe
 

Req.

 

Level: 137
Spirit: 465
Talent: 90

 

Add.

 

Critical: 12%

Defense Rating: 650~720
Absorb Rating: 40.699~42.199

HP: 550

 

Spec.

 

MP Recovery: 7.199~7.699
Spec.ABS RTG: 3.899~4.399
Spec.DEF RTG: 140~160

 
 
 
     Amentia Robe
 

Req.

 

Level: 139
Spirit: 465
Talent: 90

 

Add.

 

Critical: 13%

Defense Rating: 660~730
Absorb Rating: 41.699~43.199

HP: 550

 

Spec.

 

MP Recovery: 7.699~8.199
Spec.ABS RTG: 4.099~4.999
Spec.DEF RTG: 150~170

 
 
Top