Tier 5- Phoenix Master
 
Phoenix Bless
Sử dụng sức mạnh Phượng hoàng để tăng HP và các chỉ số phục hồi
Req. Item: Any kind of Item Type: Passive Req. Level: 80
Level  Added HP Regen HP Regen MP Regen STM
1 30 0.6 0.3 0.3
2 35 0.8 0.4 0.4
3 40 1.0 0.5 0.5
4 45 1.2 0.6 0.6
5 50 1.4 0.7 0.7
6 55 1.6 0.8 0.8
7 60 1.8 0.9 0.9
8 65 2.0 1.0 1.0
9 70 2.2 1.1 1.1
10 75 2.4 1.2 1.2

Phoenix Speed
Gia tăng tốc độ chạy và né tránh nhưng giảm đi sự chính xác
Weapon: Bows  Type: Active  Delay: level 1   Req. Level: 83
Level  Added move speed Evasion boost Attack Rating MP Usage STM Usage
1 3 1% -2% 55 52
2 4 1% -4% 57 54
3 4 2% -6% 59 56
4 5 2% -8% 61 58
5 5 3% -10% 63 60
6 6 3% -12% 65 62
7 6 3% -14% 67 64
8 7 4% -16% 69 66
9 7 4% -18% 71 68
10 8 4% -20% 73 70

Nature Splash
Bắn một mũi tên chí mạng có năng lượng từ tự nhiên vào mục tiêu.
Weapon: Bows  Type: Active  Delay: None   Req. Level: 86
Level Damage Boost Attack Range Added Critical MP Usage STM Usage
1 55% 20 3% 45 71
2 60% 25 6% 48 73
3 65% 30 9% 51 75
4 70% 35 12% 54 77
5 75% 40 15% 57 79
6 80% 45 18% 60 81
7 85% 50 21% 63 83
8 90% 55 24% 66 85
9 95% 60 27% 69 87
10 100% 65 30% 72 89

Circle Trap
bắn một loạt mũi tên sát thương và làm chậm kẻ địch trong một vùng nhất định.
Weapon: Bows Type: Active Delay: Level 1 Req. Level: 90
Level Damage Boost Range  Reduce Enemy Speed Deceleration Time MP Usage STM Usage
1 42% 95 4% 4 83 95
2 50% 100 6% 6 85 97
3 58% 105 8% 8 87 99
4 65% 110 10% 10 89 101
5 71% 115 12% 12 91 103
6 79% 120 14% 14 93 105
7 88% 125 16% 16 95 107
8 94% 130 18% 18 97 109
9 100% 135 20% 20 99 111
10 108% 140 22% 22 101 113
Top