Valento Invasion  (18x)
ALFA
BETA
MAINMáy chủ On
Máy chủ Off

Bảo trì tiếp theo
Chưa có thông tin Bảo trì
SERVER STATUS


     Lucidy
 

Req.

 

Level:

 

Add.

 

HP Regen: 0.1~0.2
MP Regen: 0.2~0.3

 

Spec.

 

HP Recovery: 0.1
MP Recovery: 0.1

 
 
 
     Sereneo
 

Req.

 

Level:

 

Add.

 

HP Regen: 0.1~0.2
MP Regen: 0.2~0.3

 

Spec.

 

HP Recovery: 0.1
MP Recovery: 0.1~0.2

 
 
 
     Fadeo
 

Req.

 

Level:
Spirit:
 

 

Add.

 

HP Regen: 0.3~0.4
MP Regen: 0.2~0.5

 

Spec.

 

HP Recovery: 0.1
MP Recovery: 0.2~0.3

 
 
 
     Sparky
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

HP Regen: 0.3~0.5
MP Regen: 0.4~0.7

 

Spec.

 

HP Recovery: 0.1
MP Recovery: 0.2~0.4

 
 
 
     Raident
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

HP Regen: 0.3~0.6
MP Regen: 0.4~0.7

 

Spec.

 

HP Recovery: 0.1
MP Recovery: 0.2~0.5

 
 
 
     Transparo
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

HP Regen: 0.4~0.7
MP Regen: 0.5~0.8

 

Spec.

 

HP Recovery: 0.2
MP Recovery: 0.3~0.6

 
 
 
     Murky
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

HP Regen: 0.5~0.9
MP Regen: 0.6~0.9

 

Spec.

 

HP Recovery: 0.3
MP Recovery: 0.4~0.9

 
 
 
     Devine
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

HP Regen 0.6~1.0
MP Regen: 0.8~1.1

 

Spec.

 

HP Recovery: 0.4
MP Recovery: 0.8~1.2

 
 
 
     Celesto
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

HP Regen: 0.9~1.2
MP Regen: 1.0~1.3

 

Spec.

 

HP Recovery: 0.5
MP Recovery: 0.9~1.3

 
 
 
     Mirage
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

HP Regen: 1.2~1.4
MP Regen: 1.3~1.5

 

Spec.

 

HP Recovery: 0.5
MP Recovery: 1.0~1.4

 
 
 
     Inferna
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

HP Regen: 1.4~1.6
MP Regen: 1.5~1.7

 

Spec.

 

HP Recovery: 0.6
MP Recovery: 1.1~1.5

 
 
 
     Enigma
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

HP Regen: 1.7~1.9
MP Regen: 1.7~2.0

 

Spec.

 

HP Recovery: 0.8
MP Recovery: 1.2~1.7

 
 
 
     Bellum
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

HP Regen: 2.0~2.2
MP Regen: 1.9~2.2

 

Spec.

 

HP Recovery: 0.9
MP Recovery: 1.3~1.9

 
 
 
     Ordo
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

HP Regen: 2.3~2.5
MP Regen: 2.1~2.4

 

Spec.

 

HP Recovery: 1.0
MP Recovery: 1.3~2.1

 
 
 
     Gemma
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

HP Regen: 2.6~2.8
MP Regen: 2.3~2.6

 

Spec.

 

HP Recovery: 1.3
MP Recovery: 1.8~2.0

 
 
 
     Purus
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

HP Regen: 2.9~3.1
MP Regen: 2.5~2.8

 

Spec.

 

HP Recovery: 1.5
MP Recovery: 1.8~2.1???

 
 
 
     Veritas
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

HP Regen: 3.2~3.4
MP Regen: 2.7~3.0

 

Spec.

 

HP Recovery: 1.7
MP Recovery: ??? 1.9~2.2 ???