Valento Invasion  (18x)
ALFA
BETA
MAINMáy chủ On
Máy chủ Off

Bảo trì tiếp theo
Chưa có thông tin Bảo trì
SERVER STATUS


     Leather Boots
 

Req.

 

 

 

Add.

 

Defense Rating: 4~6
Absorb Rating: 0.1~0.2
Speed: 0.4~0.6

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.1~0.2
Spec.SPD: 0.1~0.2

 
 
 
     Elven Boots
 

Req.

 

Spirit:

 

Add.

 

Defense Rating: 6~9
Absorb Rating: 0.1~0.4
Speed: 0.5~0.8

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.2~0.4
Spec.SPD: 0.2~0.4

 
 
 
     Steel Boots
 

Req.

 

Strength:

 

Add.

 

Defense Rating: 9~15
Absorb Rating: 0.4~0.5
Speed: 0.7~1.0

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.1~0.3
Spec.SPD: 0.1~0.3

 
 
 
     Long Boots
 

Req.

 

Level:
Strength:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 12~21
Absorb Rating: 0.5~0.7
Speed: 0.9~1.2

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.2~0.3
Spec.SPD: 0.2~0.3

 
 
 
     Chain Boots
 

Req.

 

Level:
Strength:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 17~28
Absorb Rating: 0.7~0.9
Speed: 1.0~1.3

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.2~0.4
Spec.SPD: 0.2~0.4

 
 
 
     Plated Boots
 

Req.

 

Level:
Strength:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 23~36
Absorb Rating: 0.8~1.1
Speed: 1.2~1.5

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.3~0.4
Spec.SPD: 0.3~0.4

 
 
 
     Brass Boots
 

Req.

 

Level:
Strength:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 28~44
Absorb Rating: 1.1~1.4
Speed: 1.4~1.6

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.2~0.4
Spec.SPD: 0.2~0.4

 
 
 
     War Boots
 

Req.

 

Level:
Strength:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 36~52
Absorb Rating: 1.2~1.7
Speed: 1.6~1.9

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.3~0.5
Spec.SPD: 0.2~0.5

 
 
 
     Mechanic Boots
 

Req.

 

Level:
Strength:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 40~60
Absorb Rating: 1.4~1.9
Speed: 1.8~2.0

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.3~0.4
Spec.SPD: 0.1~0.3

 
 
 
     Chaos Boots
 

Req.

 

Level:
Strength:
Spirit:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 38~70
Absorb Rating: 1.9~2.4
Speed: 2.1~2.4

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.3~0.5
Spec.SPD: 0.3~0.6

 
 
 
     Holy Boots
 

Req.

 

Level:
Strength:
Spirit:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 50~75
Absorb Rating: 2.2~2.8
Speed: 2.3~2.5

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.5~0.7
Spec.SPD: 0.4~0.8

 
 
 
     Spike Boots
 

Req.

 

Level:
Strength:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 58~74
Absorb Rating: 2.6~3.2
Speed: 2.5~2.8

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.4~0.6
Spec.SPD: 0.3~0.6

 
 
 
     Grand Boots
 

Req.

 

Level:
Strength:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 58~85
Absorb Rating: 3.1~3.6
Speed: 2.8~3.1

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.4~0.6
Spec.SPD: 0.3~0.7

 
 
 
     Wing Boots
 

Req.

 

Level:
Strength:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 64~90
Absorb Rating: 3.7~4.0
Speed: 3.1~3.5

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.4~0.7
Spec.SPD: 0.4~0.7

 
 
 
     Titan Boots
 

Req.

 

Level:
Strength:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 72~95
Absorb Rating: 4.2~4.5
Speed: 3.0~3.4

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.5~0.7
Spec.SPD: 0.5~0.7

 
 
 
     Saint Boots
 

Req.

 

Level:
Strength:
Spirit:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 83~105
Absorb Rating: 5.0~5.3
Speed: 3.2~3.6

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.5~0.7
Spec.SPD: 0.5~0.7

 
 
 
     Wyvern Boots
 

Req.

 

Level:
Strength:
Spirit:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 97~115
Absorb Rating: 5.9~6.2
Speed: 3.4~3.7

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.5~0.8
Spec.SPD: 0.6~0.8

 
 
 
     Rune Boots
 

Req.

 

Level:
Strength:
Spirit:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 113~125
Absorb Rating: 6.8~7.1
Speed: 3.6~4.0

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.6~0.8
Spec.SPD: 0.6~0.8

 
 
 
     Royal Boots
 

Req.

 

Level:
Strength:
Spirit:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 125~135
Absorb Rating: 7.9~8.3
Speed: 3.6~4.0

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.6~0.9
Spec.SPD: 0.6~0.9

 
 
 
     Inferno Boots
 

Req.

 

Level:
Strength:
Spirit:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 147~156
Absorb Rating: 10.4~10.9
Speed: 3.7~4.1

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.7~1.1
Spec.SPD: 0.7~1.1

 
 
 
     Phoenix Boots
 

Req.

 

Level: 105
Strength:
Spirit:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 158~167
Absorb Rating: 11.9~12.4
Speed: 3.8~4.2

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.8~1.1
Spec.SPD: 0.7~1.2

 
 
 
     Frenzy Boots
 

Req.

 

Level: 110
Strength:
Spirit:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 169~181
Absorb Rating: 13.4~13.9
Speed: 3.9~4.3

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.8~1.2
Spec.SPD: 0.8~1.3

 
 
 
     Cronus Boots
 

Req.

 

Level: 115
Strength:
Spirit:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 179~191
Absorb Rating: 14.4~14.9
Speed: 4.0~4.4

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.9~1.3
Spec.SPD: 0.8~1.4

 
 
 
     Mythology Boots
 

Req.

 

Level: 120
Strength: 135
Spirit: 40
Agility: 90

 

Add.

 

Defense Rating: 189~201
Absorb Rating: 15.4~15.999
Speed: 4.1~4.599

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 1.0~1.499
Spec.SPD: 0.9~1.599

 
 
 
     Deadly Boots
 

Req.

 

Level: 125
Strength: 185
Spirit: 40
Agility: 90

 

Add.

 

Defense Rating: 210~225
Absorb Rating: 16.3~16.999
Speed: 4.3~4.899

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 1.3~1.899
Spec.SPD: 1.2~1.699

 
 
 
     Chama Boots (120B)
 

Req.

 

Level: N/A
Strength: N/A
Spirit: N/A
Agility: N/A

 

Add.

 

Defense Rating: N/A
Absorb Rating: N/A
Speed: N/A

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: N/A
Spec.SPD: N/A

 
 
 
     Behrooz Boots
 

Req.

 

Level: N/A
Strength: N/A
Spirit: N/A
Agility: N/A

 

Add.

 

Defense Rating: N/A
Absorb Rating: N/A
Speed:N/A

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: N/A
Spec.SPD: N/A