Valento Invasion  (18x)
ALFA
BETA
MAINMáy chủ On
Máy chủ Off

Bảo trì tiếp theo
Chưa có thông tin Bảo trì
SERVER STATUS


     Leather Armlets
 

Req.

 

 

 

Add.

 

Attack Rating: 10~16
Defense Rating: 3~5
Potion Storage: 20

 

Spec.

 

Spec.ATK RTG: LV/1~3

 
 
 
     Long Armlets
 

Req.

 

 

 

Add.

 

Attack Rating: 12~20
Defense Rating: 5~7
Potion Storage: 22

 

Spec.

 

Spec.ATK RTG: LV/1~3

 
 
 
     Wide Armlets
 

Req.

 

Agility:

 

Add.

 

Attack Rating: 16~24
Defense Rating: 6~9
Potion Storage: 24

 

Spec.

 

Spec.ATK RTG: LV/1~3

 
 
 
     Fold Armlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Agility:

 

Add.

 

Attack Rating: 20~28
Defense Rating: 8~12
Potion Storage: 26

 

Spec.

 

Spec.ATK RTG: LV/1~3

 
 
 
     Scale Armlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Agility:

 

Add.

 

Attack Rating: 24~30
Defense Rating: 10~17
Potion Storage: 30

 

Spec.

 

Spec.ATK RTG: LV/1~3

 
 
 
     Elven Armlet
 

Req.

 

Level:
Strength:
Agility:

 

Add.

 

Attack Rating: 20~34
Defense Rating: 16~22
Potion Storage: 34

 

Spec.

 

Spec.ATK RTG: LV/1~3

 
 
 
     Solid Armlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Agility:

 

Add.

 

Attack Rating: 28~40
Defense Rating: 20~24
Potion Storage: 34

 

Spec.

 

Spec.ATK RTG: LV/1~3

 
 
 
     Mechanic Armlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Agility:

 

Add.

 

Attack Rating: 32~46
Defense Rating: 23~27
Potion Storage: 38

 

Spec.

 

Spec.ATK RTG: LV/1~3

 
 
 
     Wing Bracelets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Agility:

 

Add.

 

Attack Rating: 36~50
Defense Rating: 26~30
Potion Storage: 36

 

Spec.

 

Spec.ATK RTG: LV/1~3

 
 
 
     Great Bracelets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Agility:

 

Add.

 

Attack Rating: 40~56
Defense Rating: 32~36
Potion Storage: 38

 

Spec.

 

Spec.ATK RTG: LV/1~3

 
 
 
     Grand Bracelets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Agility:

 

Add.

 

Attack Rating: 46~60
Defense Rating: 35~40
Potion Storage: 40

 

Spec.

 

Spec.ATK RTG: LV/1~3

 
 
 
     Magical Bracelets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Agility:

 

Add.

 

Attack Rating: 50~65
Defense Rating: 40~45
Potion Storage: 42

 

Spec.

 

Spec.ATK RTG: LV/1~3

 
 
 
     Spiked Bracelets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Agility:

 

Add.

 

Attack Rating: 54~70
Defense Rating: 42~50
Potion Storage: 44

 

Spec.

 

Spec.ATK RTG: LV/1~3

 
 
 
     Justice Bracelets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Agility:

 

Add.

 

Attack Rating: 58~74
Defense Rating: 46~54
Potion Storage: 47

 

Spec.

 

Spec.ATK RTG: LV/1~3

 
 
 
     Minotaur Bracelets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Agility:

 

Add.

 

Attack Rating: 64~78
Defense Rating: 54~60
Potion Storage: 50

 

Spec.

 

Spec.ATK RTG: LV/1~3

 
 
 
     Metal Bracelets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Agility:

 

Add.

 

Attack Rating: 77~83
Defense Rating: 60~72
Potion Storage: 55

 

Spec.

 

Spec.ATK RTG: LV/1~3

 
 
 
     Titan Bracelets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Agility:

 

Add.

 

Attack Rating: 80~88
Defense Rating: 72~80
Potion Storage: 60

 

Spec.

 

Spec.ATK RTG: LV/1~3

 
 
 
     Saint Bracelets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Agility:

 

Add.

 

Attack Rating: 90~98
Defense Rating: 82~92
Potion Storage: 65

 

Spec.

 

Spec.ATK RTG: LV/1~3

 
 
 
     Wyvern Bracelets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Agility:

 

Add.

 

Attack Rating: 100~108
Defense Rating: 93~100
Potion Storage: 70

 

Spec.

 

Spec.ATK RTG: LV/1~3

 
 
 
     Inferno Bracelets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Agility:

 

Add.

 

Attack Rating: 120~130
Defense Rating: 115~124
Potion Storage: 80

 

Spec.

 

Spec.ATK RTG: LV/1~3

 
 
 
     Phoenix Bracelets
 

Req.

 

Level: 105
Strength:
Agility:

 

Add.

 

Attack Rating: 130~140
Defense Rating: 125~136
Potion Storage: 85

 

Spec.

 

Spec.ATK RTG: LV/1~3

 
 
 
     Frenzy Bracelets
 

Req.

 

Level: 110
Strength:
Agility:

 

Add.

 

Attack Rating: 140~151
Defense Rating: 136~150
Potion Storage: 90

 

Spec.

 

Spec.ATK RTG: LV/1~3

 
 
 
     Cronus Bracelets
 

Req.

 

Level: 115
Strength:
Agility:

 

Add.

 

Attack Rating: 220~235
Defense Rating: 220~235
Potion Storage: 95

 

Spec.

 

Spec.ATK RTG: LV/1~3

 
 
 
     Mythology Bracelets
 

Req.

 

Level: 120
Strength: 135
Agility: 80

 

Add.

 

Attack Rating: 230~245
Defense Rating: 230~245
Potion Storage: 180

 

Spec.

 

Spec.ATK RTG: LV/1~3

 
 
 
     Deadly Bracelets
 

Req.

 

Level: 125
Strength: 185
Agility: 80

 

Add.

 

Attack Rating: 240~255
Defense Rating: 240~255
Potion Storage: 180

 

Spec.

 

Spec.ATK RTG: LV/1~3

 
 
 
     Chama Bracelets (120B)
 

Req.

 

Level: N/A
Strength: N/A
Agility: N/A

 

Add.

 

Attack Rating: N/A
Defense Rating: N/A
Potion Storage: N/A

 

Spec.

 

Spec.ATK RTG: LV/1~3

 
 
 
     Behrooz Bracelets
 

Req.

 

Level: N/A
Strength: N/A
Agility: N/A

 

Add.

 

Attack Rating: N/A
Defense Rating: N/A
Potion Storage: N/A

 

Spec.

 

Spec.ATK RTG: LV/1~3