Valento Invasion  (18x)
ALFA
BETA
MAINMáy chủ On
Máy chủ Off

Bảo trì tiếp theo
Chưa có thông tin Bảo trì
SERVER STATUS


     Leather Gloves
 

Req.

 

 

 

Add.

 

Defense Rating: 3~5
Absorb Rating: 0.2~0.3

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.1~0.2
Spec.DEF RTG: 4~8

 
 
 
     Leather Half Gauntlets
 

Req.

 

 

 

Add.

 

Defense Rating: 6~10
Absorb Rating: 0.3~0.4

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.1~0.2
Spec.DEF RTG: 4~10

 
 
 
     Steel Half Gauntlets
 

Req.

 

Strength:

 

Add.

 

Defense Rating: 12~23
Absorb Rating: 0.5~0.7

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.2~0.3
Spec.DEF RTG: 6~10

 
 
 
     Clamshell Gauntlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:

 

Add.

 

Defense Rating: 20~32
Absorb Rating: 0.7~0.9

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.2~0.3
Spec.DEF RTG: 8~12

 
 
 
     Finger Gauntlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:

 

Add.

 

Defense Rating: 26~40
Absorb Rating: 0.9~1.1

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.3~0.4
Spec.DEF RTG: 10~14

 
 
 
     Gothic Gauntlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:

 

Add.

 

Defense Rating: 30~46
Absorb Rating: 1.1~1.4

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.2~0.4
Spec.DEF RTG: 12~16

 
 
 
     War Gauntlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:

 

Add.

 

Defense Rating: 40~52
Absorb Rating: 1.2~1.7

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.3~0.5
Spec.DEF RTG: 14~20

 
 
 
     Metal Gauntlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:

 

Add.

 

Defense Rating: 45~58
Absorb Rating: 1.5~1.9

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.3~0.5
Spec.DEF RTG: 16~20

 
 
 
     Holy Gauntlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Spirit:
Talent:

 

Add.

 

Defense Rating: 50~62
Absorb Rating: 1.7~2.1

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.4~0.6
Spec.DEF RTG: 16~20

 
 
 
     Great Gauntlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 50~70
Absorb Rating: 2.0~2.4

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.3~0.6
Spec.DEF RTG: 18~24

 
 
 
     Brass Gauntlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 54~74
Absorb Rating: 2.4~2.6

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.3~0.5
Spec.DEF RTG: 20~24

 
 
 
     Giant Gauntlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 60~80
Absorb Rating: 2.8~3.1

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.4~0.6
Spec.DEF RTG: 22~26

 
 
 
     Titan Gauntlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 64~86
Absorb Rating: 3.3~3.6

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.4~0.6
Spec.DEF RTG: 30~36

 
 
 
     Grand Gauntlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 74~90
Absorb Rating: 3.7~4.0

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.4~0.6
Spec.DEF RTG: 26~30

 
 
 
     Ivory Gauntlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Spirit:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 86~96
Absorb Rating: 4.1~4.4

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.5~0.7
Spec.DEF RTG: 30~36

 
 
 
     Saint Gauntlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Spirit:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 94~110
Absorb Rating: 4.8~5.0

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.5~0.8
Spec.DEF RTG: 36~40

 
 
 
     Diamond Gauntlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 105~120
Absorb Rating: 5.5~5.8

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.6~0.8
Spec.DEF RTG: 36~40

 
 
 
     Angel Gauntlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Spirit:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 117~136
Absorb Rating: 6.4~6.7

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.6~0.8
Spec.DEF RTG: 40~44

 
 
 
     Relic Gauntlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Spirit:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 127~146
Absorb Rating: 7.4~7.7

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.6~0.9
Spec.DEF RTG: 42~47

 
 
 
     Inferno Gauntlets
 

Req.

 

Level:
Strength:
Spirit:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 145~164
Absorb Rating: 9.1~9.3

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.7~1.0
Spec.DEF RTG: 48~52

 
 
 
     Phoenix Gauntlets
 

Req.

 

Level: 105
Strength:
Spirit:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 154~170
Absorb Rating: 10.0~10.3

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.7~1.1
Spec.DEF RTG: 51~56

 
 
 
     Frenzy Gauntlets
 

Req.

 

Level: 110
Strength:
Spirit:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 163~180
Absorb Rating: 11.1~11.4

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.8~1.1
Spec.DEF RTG: 54~60

 
 
 
     Cronus Gauntlets
 

Req.

 

Level: 115
Strength:
Spirit:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Defense Rating: 173~190
Absorb Rating: 12.1~12.4

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 0.9~1.2
Spec.DEF RTG: 57~64

 
 
 
     Mythology Gauntlets
 

Req.

 

Level: 120
Strength: 135
Spirit: 55
Talent: 80
Agility: 80

 

Add.

 

Defense Rating: 183~200
Absorb Rating: 13.1~13.499

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 1.0~1.399
Spec.DEF RTG: 60~68

 
 
 
     Deadly Gauntlets
 

Req.

 

Level: 125
Strength: 185
Spirit: 55
Talent: 80
Agility: 80

 

Add.

 

Defense Rating: 220~235
Absorb Rating: 13.8~14.399

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 1.5~1.899
Spec.DEF RTG: 70~77

 
 
 
     Chama Gauntlets
 

Req.

 

Level: N/A
Strength: N/A
Spirit: N/A
Talent: N/A
Agility: N/A

 

Add.

 

Defense Rating: N/A
Absorb Rating: N/A

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: N/A
Spec.DEF RTG: N/A

 
 
 
     Behrooz Gauntlets
 

Req.

 

Level: N/A
Strength: N/A
Spirit: N/A
Talent: N/A
Agility: N/A

 

Add.

 

Defense Rating: N/A
Absorb Rating: N/A

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: N/A
Spec.DEF RTG: N/A