Valento Invasion  (18x)
ALFA
BETA
MAINMáy chủ On
Máy chủ Off

Bảo trì tiếp theo
Chưa có thông tin Bảo trì
SERVER STATUS


     Male Magician Santa Costume

Req.

 

None

Add.

 

Defense Rating: 160
Absorb Rating: 7.0
Add. HP: 30
Add. MP: 30

Spec.

 

None

 
     Female Magician Santa Costume

Req.

 

None

Add.

 

Defense Rating: 160
Absorb Rating: 7.0
Add. HP: 30
Add. MP: 30

Spec.

 

None

 
     Male Green Santa Robe

Req.

 

None

Add.

 

Defense Rating: 160
Absorb Rating: 7.0
Add. HP: 30
Add. MP: 30

Spec.

 

MP Recovery: 2.2
Spec.ABS RTG: 1.2
Spec.DEF RTG: 21


     Female Green Santa Robe

Req.

 

None

Add.

 

Defense Rating: 160
Absorb Rating: 7.0
Add. HP: 30
Add. MP: 30

Spec.

 

MP Recovery: 2.2
Spec.ABS RTG: 1.2
Spec.DEF RTG: 21

 
     Lucy Khan Robe

Req.

 

Level: 55
Spirit: 145
Talent: 80

Add.

 

Defense Rating: 150~180
Absorb Rating: 7.3~7.7

Spec.

 

None

 
     Nox Khan Robe

Req.

 

Level: 75
Spirit: 170
Talent: 90

Add.

 

Defense Rating: 210~240
Absorb Rating: 10.6~11.0

Spec.

 

None


     Cealum Khan Robe

Req.

 

Level: 90
Spirit: 195
Talent: 90

Add.

 

Defense Rating: 300~330
Absorb Rating: 16.5~17.0

Spec.

 

None

 
     Ira Khan Robe

Req.

 

Level: 100
Spirit: 200
Talent: 90

Add.

 

Defense Rating: 310~340
Absorb Rating: 20.5~21.0

Spec.

 

None

 
     Vir khan Robe

Req.

 

Level: 105
Spirit: 218
Talent: 90

Add.

 

Defense Rating: 350~380
Absorb Rating: 24.0~24.5

Spec.

 

None


     Magic Robe

Req.

 

Level:
Spirit:
Talent:

Add.

 

Defense Rating: 370~390
Absorb Rating: 24.2~24.6

Spec.

 

MP Recovery: 3.4~3.7
Spec.ABS RTG: 1.1~1.6
Spec.DEF RTG: 40~45

 
     Gaia Robe

Req.

 

None

Add.

 

Defense Rating: 330
Absorb Rating: 10.1
Add. HP: 30
Add. MP: 30

Spec.

 

None

 
     Iris Robe

Req.

 

None

Add.

 

Defense Rating: 330
Absorb Rating: 10.1
Add. HP: 30
Add. MP: 30

Spec.

 

None