Valento Invasion  (18x)
ALFA
BETA
MAINMáy chủ On
Máy chủ Off

Bảo trì tiếp theo
Chưa có thông tin Bảo trì
SERVER STATUS


     Kelvezu Amulet
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add Atk Pow: 1(3)~3(5)

Add Block: 2%

Add Critical: 1%

Add Atk RTG: 50~100

HP Regen: 3.2~3.9
MP Regen: 2.2~2.9
STM Regen: 2.2~2.9
Add HP: 45~55
Add MP: 45~55
Add STM: 45~55

 

Spec.

 

Spec Atk POW: lv/7

HP Recovery: 1.4~1.6
MP Recovery: 1.5~1.8

 

 
 
     Dark Sheltom
 

Req.

 

Level: 80

Spirit: 70

 

Add.

 

Add Atk Pow: 1(2) - 2(3)

HP Regen: 1.7~2.5
MP Regen: 2.9~3.5

Add Critical: 1%

Add Block: 1%

Add Hp: 20~25

Add Mp 20~25

 

Spec.

 

HP Recovery: 1.3~1.5
MP Recovery: 2.3~2.5

Max Hp boost: lv/10

Max Mp boost: lv/10

 

 

 

 
     Valento Ring
 

Req.

 

Level:
Spirit:

 

Add.

 

Add Atk POW: 1(5)~5(10)

Defense Rating: 50~75
Attack Rating: 42~66
Absorb Rating: 2.6~3.9
HP Regen: 2.1~2.6
MP Regen: 1.6~2.3
Add HP: 45~55
Add MP: 45~55
Add STM: 45~55

 

Spec.

 

Spec Atk RTG: lv/4

HP Recovery: 1.4~1.5

 
 
 
     Eragon Bracelets
 

Req.

 

Level: 100
Strength: 150
Spirit: 70
Talent: 95
Agility: 100

 

Add.

 

Attack Rating: 180~190
Defense Rating: 190~230
Potion Storage: 200

 

Spec.

 

Spec.ATK RTG: LV/1~3

Spec.Critical: 2%

Spec.Abs: 0.5~1.5

Spec.Block: 1%

 
 
 
     DevilShire Gauntlets
 

Req.

 

Level: 100
Strength: 150
Spirit: 70
Talent: 95
Agility: 100

 

Add.

 

Defense Rating: 200~230
Absorb Rating: 14.0~14.5

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: 1.2~1.6
Spec.DEF RTG: 80~100

Spec.ATK POW: LV/6

Spec.ATK RTG: LV/1~3

 
 
 
     Mokova Boots
 

Req.

 

Level: 100
Strength: 150
Spirit: 70
Talent: 95
Agility: 100

 

Add.

 

Defense Rating: 200
Absorb Rating: 15.0~15.1
Speed:10.0~12.5

Block: 1%~3%

Add HP: 10~20

Add STM: 10~20

STM Regen: 1.0~2.0

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG:1.6~2.1
Spec.SPD:1.9~2.3

Spec.Defense: 50~100

 
 
     Tulla Armor
 

Req.

 

Level: N/A
Strength: N/A
Talent: N/A

 

Add.

 

Defense Rating: N/A
Absorb Rating: N/A

 

Spec.

 

Spec.ABS RTG: N/A
Spec.DEF RTG: N/A

 
 
 
     Tulla Robe
 

Req.

 

Level: N/A
Spirit: N/A
Talent: N/A

 

Add.

 

Defense Rating: N/A
Absorb Rating: N/A

 

Spec.

 

MP Recovery: N/A
Spec.ABS RTG: N/A
Spec.DEF RTG: N/A