Valento Invasion  (18x)
ALFA
BETA
MAINMáy chủ On
Máy chủ Off

Bảo trì tiếp theo
Chưa có thông tin Bảo trì
SERVER STATUS


     Short Bow
 

Req.

 

 

 

Add.

 

Attack Power:
1(1)-3(4)
Weapon Speed: 6
Range: 190
Attack Rating : 15~21
Critical: 2%

 

Spec.

 

Spec.ATK SPD: 2
Spec.Range: 10
Spec.ATK RTG: LV/1~3
Spec.Critical: 3%

 
 
 
     Horned Bow
 

Req.

 

 

 

Add.

 

Attack Power:
2(2)-3(5)
Weapon Speed: 6
Range: 170
Attack Rating : 20~29
Critical: 2%

 

Spec.

 

Spec.ATK SPD: 1
Spec.Range: 15
Spec.ATK RTG: LV/1~3
Spec.Critical: 4%

 
 
 
     Hand Crossbow
 

Req.

 

Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
3(3)-5(7)
Weapon Speed: 7
Range: 190
Attack Rating : 24~34
Critical: 3%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/4
Spec.ATK SPD: 1
Spec.Range: 15
Spec.Critical: 4%

 
 
 
     Crossbow
 

Req.

 

Level:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
4(4)-7(9)
Weapon Speed: 6
Range: 200
Attack Rating : 32~40
Critical: 4%

 

Spec.

 

Spec.ATK SPD: 1
Spec.ATK RTG: LV/1~3
Spec.Critical: 7%

 
 
 
     Battle Bow
 

Req.

 

Level:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
4(5)-9(11)
Weapon Speed: 6
Range: 210
Attack Rating: 38~49
Critical: 5%

 

Spec.

 

Spec.ATK SPD: 1
Spec.Range: 10
Spec.ATK RTG: LV/1~3
Spec.Critical: 5%

 
 
 
     Great Bow
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
5(7)-10(13)
Weapon Speed: 6
Range: 215
Attack Rating: 42~53
Critical: 6%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/5
Spec.ATK SPD: 2
Spec.Range: 20
Spec.Critical: 5%

 
 
 
     War Bow
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
7(9)-12(15)
Weapon Speed: 6
Range: 225
Attack Rating: 44~56
Critical: 7%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/5
Spec.ATK SPD: 1
Spec.Range: 10
Spec.ATK RTG: LV/1~3

 
 
 
     Great Crossbow
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
9(11)-13(16)
Weapon Speed: 6
Range: 230
Attack Rating: 47~62
Critical: 8%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/4
Spec.ATK SPD: 1
Spec.Range: 15
Spec.ATK RTG: LV/1~3

 
 
 
     Metal Hand Crossbow
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
10(12)-14(17)
Weapon Speed: 7
Range: 215
Attack Rating: 51~68
Critical: 9%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/5
Spec.Range: 15
Spec.ATK RTG: LV/1~3
Spec.Critical: 4%

 
 
 
     Double Crossbow
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
11(14)-17(20)
Weapon Speed: 6
Range: 230
Attack Rating: 56~70
Critical: 12%

 

Spec.

 

Spec.ATK SPD: 1
Spec.Range: 15
Spec.ATK RTG: LV/1~3
Spec.Critical: 8%

 
 
 
     Bone Bow
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
13(15)-19(21)
Weapon Speed: 5
Range: 230
Attack Rating: 59~76
Critical: 16%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/6
Spec.ATK SPD: 2
Spec.Range: 15
Spec.ATK RTG: LV/1~3

 
 
 
     Sagittarius
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
15(17)-22(25)
Weapon Speed: 6
Range: 235
Attack Rating: 61~85
Critical: 14%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/5
Spec.ATK SPD: 2
Spec.Range: 10
Spec.ATK RTG: LV/1~3

 
 
 
     Ancient Crossbow
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
16(18)-25(27)
Weapon Speed: 6
Range: 235
Attack Rating: 67~92
Critical: 14%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: +LV/5
Spec.ATK SPD: 1
Spec.Range: 15
Spec.ATK RTG: LV/1~3
Spec.Critical: 4%

 
 
 
     Titan Bow
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
18(20)-28(31)
Weapon Speed: 7
Range: 240
Attack Rating: 74~98
Critical: 14%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/6
Spec.ATK SPD: 1
Spec.Range: 10
Spec.Critical: +5%

 
 
 
     Chaos Bow
 

Req.

 

Level:
Strength:
Spirit:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
20(23)-32(35)
Weapon Speed: 6
Range: 240
Attack Rating: 68~85
Critical: 16%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/7
Spec.ATK SPD: 1
Spec.Range: 20
Spec.ATK RTG: LV/1~3
Spec.Critical: 4%

 
 
 
     Swift Bow
 

Req.

 

Level:
Strength:
Spirit:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
22(24)-35(39)
Weapon Speed: 8
Range: 245
Attack Rating: 82~112
Critical: 16%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/7
Spec.Range: 10
Spec.ATK RTG: LV/1~3

 
 
 
     Relic Crossbow
 

Req.

 

Level:
Strength:
Spirit:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
25(27)-41(44)
Weapon Speed: 8
Range: 250
Attack Rating: 85~120
Critical: 17%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/7
Spec.Range: 10
Spec.ATK RTG: LV/1~3
Spec.Critical: 2%

 
 
 
     Thunder Bow
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
29(32)-46(49)
Weapon Speed: 7
Range: 250
Attack Rating: 89~124
Critical: 16%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/7
Spec.ATK SPD: 1
Spec.Range: 10
Spec.ATK RTG: LV/1~3

 
 
 
     Wave Bow
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
33(36)-51(54)
Weapon Speed: 7
Range: 255
Attack Rating: 96~130
Critical: 16%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/7
Spec.ATK SPD: 1
Spec.Range: 10
Spec.Critical: 3%

 
 
 
     Grand Crossbow
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
38(40)-56(59)
Weapon Speed: 8
Range: 255
Attack Rating: 104~135
Critical: 17%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/7
Spec.Range: 5
Spec.ATK RTG: LV/1~3

 
 
 
     Mirage Bow
 

Req.

 

Level:
Strength:
Spirit:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
42(45)-62(65)
Weapon Speed: 8
Range: 255
Attack Rating: 112~144
Critical: 17%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/7
Spec.Range: 15
Spec.ATK RTG: LV/1~3
Spec.Critical: 4%

 
 
 
     Wyvern Bow
 

Req.

 

Level:
Strength: 80
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
51(54)-74(77)
Weapon Speed: 8
Range: 255
Attack Rating: 128~138
Critical: 18%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/7
Spec.Range: 20
Spec.ATK RTG: LV/1~3
Spec.Critical: 4%

 
 
 
     Immortal Bow
 

Req.

 

Level: 105
Strength: 80
Spirit:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
56(60)-80(83)
Weapon Speed: 8
Range: 255
Attack Rating: 136~158
Critical: 18%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/7
Spec.Range: 20
Spec.ATK RTG: LV/1~3
Spec.Critical: 4%

 
 
 
     Salamander Bow
 

Req.

 

Level: 110
Strength: 80
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
66(70)-89(92)
Weapon Speed: 8
Range: 255
Attack Rating: 144~166
Critical: 19%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/7
Spec.Range: 25
Spec.ATK RTG: LV/1~3
Spec.Critical: 5%

 
 
 
     Cronus Bow
 

Req.

 

Level: 115
Strength: 80
Spirit :
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
76(80)-99(102)
Weapon Speed: 8
Range: 255
Attack Rating: 156~178
Critical: 19%
Block Rating: 12%

 

Spec.

 


Spec.ATK POW: LV/7
Spec.Range: 30
Spec.ATK RTG: LV/1~3
Spec.Critical: 5%
 

 
 
 
     Mythology Bow
 

Req.

 

Level: 120
Strength: 80
Spirit: 55
Talent: 90
Agility: 425

 

Add.

 

Attack Power:
86(90) - 109(112)
Weapon Speed: 8
Range: 260
Attack Rating: 168 - 190
Critical: 20%
Block Rating: 15%

 

Spec.

 


Spec.ATK POW: LV/7
Spec.Range: 25
Spec.ATK RTG: LV/1~3
Spec.Critical: 5%

 
 
 
     Deadly Bow
 

Req.

 

Level: 125
Strength: 80
Spirit : 55
Talent: 9
Agility: 525

 

Add.

 

Attack Power:
92(96) - 113(115)
Weapon Speed: 8
Range: 265
Attack Rating: 186 - 215
Critical: 20%
Block Rating: 15%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/7
Spec.Range: 25
Spec.ATK RTG: LV/1~3
Spec.Critical: 8%

 
 
 
     Chama Bow 
 

Req.

 

Level:N/A
Strength: N/A
Spirit : N/A
Talent: N/A
Agility: N/A

 

Add.

 

Attack Power:N/A

Weapon Speed: N/A
Range: N/A
Attack Rating: N/A
Critical: N/A
Block Rating: N/A

 

Spec.

 


Spec.ATK POW: LV/7
Spec.Range: N/A
Spec.ATK RTG: LV/1~3
Spec.Critical:N/A

 
 
 
     Behrooz Bow
 

Req.

 

Level:N/A
Strength: N/A
Spirit : N/A
Talent: N/A
Agility: N/A

 

Add.

 

Attack Power:N/A
Weapon Speed:N/A
Range: N/A
Attack Rating: N/A
Critical: N/A
Block Rating: N/A

 

Spec.

 


Spec.ATK POW: LV/7
Spec.Range: N/A

Spec.ATK RTG: LV/1~3
Spec.Critical: N/A