Valento Invasion  (18x)
ALFA
BETA
MAINMáy chủ On
Máy chủ Off

Bảo trì tiếp theo
Chưa có thông tin Bảo trì
SERVER STATUS


     Eagle Claw
 

Req.

 

Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
1(2)-3(5)
Weapon Speed: 7
Attack Rating: 30~38
Critical: 3%
Defense Rating: 3~5

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/4
Spec.ATK SPD: 1
Spec.Critical: 5%

 
 
 
     Tiger Claw
 

Req.

 

Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
2(3)-5(7)
Weapon Speed: 7
Attack Rating: 35~42
Critical: 4%
Defense Rating: 4~8

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/4
Spec.ATK SPD: 1
Spec.Critical: 5%

 
 
 
     Griffin Claw
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
3(5)-6(9)
Weapon Speed: 6
Attack Rating: 45~50
Critical: 4%
Defense Rating: 8~10

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/5
Spec.ATK SPD: 2
Spec.Critical: 6%

 
 
 
     Snake Tooth
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
4(5)-8(10)
Weapon Speed: 7
Attack Rating: 44~54
Critical: 5%
Defense Rating: 12~15

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/4
Spec.ATK SPD: 1
Spec.Critical: 5%

 
 
 
     Lightning Claw
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
5(7)-10(12)
Weapon Speed: 6
Attack Rating: 50~60
Critical: 6%
Defense Rating: 12~17

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/4
Spec.ATK SPD: 2
Spec.Critical: 5%

 
 
 
     Fingered Edge
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
7(9)-13(15)
Weapon Speed: 6
Attack Rating: 54~66
Critical: 6%
Defense Rating: 15~20

 

Spec.

 

Spec.ATK SPD: 1
Spec.ATK RTG: LV/1~3
Spec.Critical: 5%

 
 
 
     Hand Blade
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
9(11)-15(17)
Weapon Speed: 7
Attack Rating: 60~72
Critical: 7%
Defense Rating: 18~23

 

Spec.

 

Spec.ATK SPD: 1
Spec.Critical: 6%

 
 
 
     Pharaoh
 

Req.

 

Level: 37
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
11(13)-17(20)
Weapon Speed: 7
Attack Rating: 67~80
Critical: 9%
Defense Rating: 22~28

 

Spec.

 

Spec.ATK SPD: 1
Spec.ATK RTG: LV/1~3
Spec.Critical: 6%

 
 
 
     Brutal Claw
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
13(15)-20(23)
Weapon Speed: 6
Attack Rating: 72~88
Critical: 8%
Defense Rating: 25~30

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/5
Spec.ATK SPD: 1
Spec.Critical: 3%

 
 
 
     Hydra Claw
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
14(17)-24(27)
Weapon Speed: 6
Attack Rating: 80~95
Critical: 10%
Defense Rating: 30~35

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/6
Spec.ATK SPD: 2
Spec.Critical: 3%

 
 
 
     Leviathan
 

Req.

 

Level:
Strength:
Spirit:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
17(20)-26(28)
Weapon Speed: 6
Attack Rating: 88~100
Critical: 11%
Defense Rating: 35~40

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/6
Spec.ATK SPD: 2

 
 
 
     Wyvern Claw
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
19(22)-28(31)
Weapon Speed: 7
Attack Rating: 95~108
Critical: 11%
Defense Rating: 38~45

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/6
Spec.ATK SPD: 1
Spec.Critical: 3%

 
 
 
     Chaos Claw
 

Req.

 

Level:
Strength:
Spirit:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
21(23)-31(35)
Weapon Speed: 6
Attack Rating: 100~114
Critical: 13%
Defense Rating: 43~50

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/7
Spec.ATK SPD: 2
Spec.ATK RTG: LV/1~3

 
 
 
     Wing Talon
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
23(26)-34(38)
Weapon Speed: 7
Attack Rating: 108~123
Critical: 13%
Defense Rating: 55~60

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/6
Spec.ATK RTG: LV/1~3
Spec.Critical: 5%

 
 
 
     Doom Talon
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
26(28)-37(42)
Weapon Speed: 7
Attack Rating: 120~133
Critical: 14%
Defense Rating: 50~60

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/7
Spec.ATK SPD: 1
Spec.ATK RTG: LV/1~3

 
 
 
     Titan Talon
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
30(33)-44(47)
Weapon Speed: 7
Attack Rating: 118~130
Critical: 15%
Defense Rating: 55~60

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/7
Spec.ATK SPD: 1
Spec.ATK RTG: LV/1~3
Spec.Critical: 2%

 
 
 
     Salamander Talon
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
35(37)-49(52)
Weapon Speed: 7
Attack Rating: 125~142
Critical: 16%
Defense Rating: 55~60

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/7
Spec.ATK SPD: 1
Spec.ATK RTG: LV/1~3
Spec.Critical: 2%

 
 
 
     Phoenix Talon
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
39(42)-54(57)
Weapon Speed: 8
Attack Rating: 135~154
Critical: 15%
Defense Rating: 55~65

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/7
Spec.ATK RTG: LV/1~3
Spec.Critical: 3%

 
 
 
     Chimera Talon
 

Req.

 

Level:
Strength:
Spirit:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
44(47)-60(63)
Weapon Speed: 8
Attack Rating: 147~165
Critical: 15%
Defense Rating: 60~65

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/7
Spec.ATK RTG: LV/1~3
Spec.Critical: 3%

 
 
 
     Viper Talon
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
54(58)-71(74)
Weapon Speed: 8
Attack Rating: 163~181
Critical: 16%
Defense Rating: 70~75

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/7
Spec.ATK RTG: LV/1~3
Spec.Critical: 3%

 
 
 
     Injustice Talon
 

Req.

 

Level:105
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
60(63)-77(80)
Weapon Speed: 8
Attack Rating: 171~190
Critical: 16%
Defense Rating: 76~81

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/7
Spec.ATK RTG: LV/1~3
Spec.Critical: 3%

 
 
 
     Heretic Talon
 

Req.

 

Level: 110
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
71(74)-88(91)
Weapon Speed: 8
Attack Rating: 179 - 198
Critical: 17%
Defense Rating: 82 - 87

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/7
Spec.ATK RTG: LV/1~3
Spec.Critical: 4%

 
 
 
     Legend Talon
 

Req.

 

Level: 115
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
82(85)-99(102)
Weapon Speed: 8
Attack Rating: 189 - 208
Critical: 18%
Defense Rating: 90 - 95

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/7
Spec.ATK RTG: LV/1~3
Spec.Critical: 4%

 
 
 
     Mythology Talon
 

Req.

 

Level: 120
Strength: 312
Spirit : 40
Talent: 90
Agility: 80

 

Add.

 

Attack Power:
94(97) - 110(113)
Weapon Speed: 8
Attack Rating: 199 - 218
Critical: 18%
Defense Rating: 98 - 103

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/7
Spec.ATK RTG: LV/1~3
Spec.Critical: 4%

 
 
 
     Deadly Talon
 

Req.

 

Level: 125
Strength: 342
Spirit : 40
Talent: 90
Agility: 80

 

Add.

 

Attack Power:
99(102) - 115(118)
Weapon Speed: 8
Attack Rating: 229 - 238
Critical: 19%
Defense Rating: 108 - 115

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/7
Spec.ATK RTG: LV/1~3
Spec.Critical: 4%

 
 
 
     Chama Talon
 

Req.

 

Level:N/A
Strength: N/A
Talent: N/A
Agility: N/A

 

Add.

 

Attack Power:N/A
Weapon Speed: N/A
Attack Rating: N/A
Critical: N/A
Defense Rating: N/A

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/7
Spec.ATK RTG: LV/1~3
Spec.Critical: N/A

 
 
 
     Behrooz Talon
 

Req.

 

Level:N/A
Strength: N/A
Talent: N/A
Agility: N/A

 

Add.

 

Attack Power:N/A
Weapon Speed: N/A
Attack Rating: N/A
Critical: N/A
Defense Rating: N/A

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/7
Spec.ATK RTG: LV/1~3
Spec.Critical: N/A