Valento Invasion  (18x)
ALFA
BETA
MAINMáy chủ On
Máy chủ Off

Bảo trì tiếp theo
Chưa có thông tin Bảo trì
SERVER STATUS


     Javelin
 

Req.

 

 

 

Add.

 

Attack Power:
1(2)-3(4)
Weapon Speed: 7
Range: 180
Attack Rating: 25~34
Critical: 2%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/3
Spec.ATK SPD: 1
Spec.Range: 10

 
 
 
     War Javelin
 

Req.

 

 

 

Add.

 

Attack Power:
2(3)-4(5)
Weapon Speed: 6
Range: 185
Attack Rating: 30~38
Critical: 3%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/4
Spec.ATK SPD: 2
Spec.Range: 10

 
 
 
     Edged Javelin
 

Req.

 

Talent:

 

Add.

 

Attack Power:
3(4)-5(6)
Weapon Speed: 7
Range: 190
Attack Rating: 36~45
Critical: 4%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/4
Spec.Range: 10
Spec.Critical: 3%

 
 
 
     Steel Javelin
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:

 

Add.

 

Attack Power:
4(5)-6(7)
Weapon Speed: 6
Range: 195
Attack Rating: 40~48
Critical: 4%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/4
Spec.ATK SPD: 1
Spec.Range: 10
Spec.Critical: 3%

 
 
 
     Double Javelin
 

Req.

 

Level:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
5(6)-8(10)
Weapon Speed: 7
Range: 195
Attack Rating: 46~52
Critical: 5%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/4
Spec.Range: 15
Spec.Critical: 3%

 
 
 
     Elven Javelin
 

Req.

 

Level:
Spirit:
Talent:

 

Add.

 

Attack Power:
6(7)-9(11)
Weapon Speed: 7
Range: 200
Attack Rating: 48~52
Critical: 5%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/4
Spec.Range: 15
Spec.Critical: 3%

 
 
 
     Fatal Javelin
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
7(8)-11(13)
Weapon Speed: 6
Range: 200
Attack Rating: 60~65
Critical: 6%

 

Spec.

 

Spec.ATK SPD: 1
Spec.Range: 15
Spec.Critical: 7%

 
 
 
     Metal Javelin
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
9(11)-13(16)
Weapon Speed: 6
Range: 205
Attack Rating: 52~58
Critical: 5%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/5
Spec.ATK SPD: 2
Spec.Range: 10
Spec.Critical: 3%

 
 
 
     Cobra Javelin
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
10(12)-15(18)
Weapon Speed: 7
Range: 210
Attack Rating: 54~62
Critical: 6%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/5
Spec.Range: 15
Spec.Critical: 3%

 
 
 
     Winged Javelin
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
11(13)-16(19)
Weapon Speed: 7
Range: 220
Attack Rating: 60~68
Critical: 7%

 

Spec.

 

Spec.ATK SPD: 1
Spec.Range: 20
Spec.Critical: 6%

 
 
 
     Holy Javelin
 

Req.

 

Level:
Strength:
Spirit:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
13(15)-19(23)
Weapon Speed: 6
Range: 215
Attack Rating: 70~80
Critical: 7%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/5
Spec.ATK SPD: 2
Spec.Range: 15

 
 
 
     Throwing Trident
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
15(17)-22(25)
Weapon Speed: 6
Range: 220
Attack Rating: 60~72
Critical: 8%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/5
Spec.ATK SPD: 1
Spec.Range: 15
Spec.Critical: 5%

 
 
 
     Wyvern Javelin
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
16(19)-25(28)
Weapon Speed: 6
Range: 225
Attack Rating: 64~80
Critical: 8%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/6
Spec.ATK SPD: 2
Spec.ATK RTG: LV/1~3
Spec.Critical: 5%

 
 
 
     Twisted Javelin
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
18(22)-27(31)
Weapon Speed: 7
Range: 225
Attack Rating: 70~96
Critical: 9%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/6
Spec.ATK SPD: 1
Spec.ATK RTG: LV/1~3
Spec.Critical: 7%

 
 
 
     Link Javelin
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
20(23)-31(34)
Weapon Speed: 7
Range: 230
Attack Rating: 82~104
Critical: 9%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/6
Spec.ATK SPD: 1
Spec.ATK RTG: LV/1~3
Spec.Critical: 6%

 
 
 
     Mirage Spear
 

Req.

 

Level:
Strength:
Spirit:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
24(27)-35(38)
Weapon Speed: 7
Range: 240
Attack Rating: 95~115
Critical: 10%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/6
Spec.ATK SPD: 1
Spec.Range: 10
Spec.Critical: 4%

 
 
 
     Mystic Javelin
 

Req.

 

Level:
Strength:
Spirit:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
28(30)-40(43)
Weapon Speed: 7
Range: 240
Attack Rating: 104~124
Critical: 12%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/6
Spec.ATK SPD: 1
Spec.Range: 10
Spec.Critical: 5%

 
 
 
     Extreme Javelin
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
31(33)-45(48)
Weapon Speed: 8
Range: 240
Attack Rating: 112~130
Critical: 11%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/6
Spec.Range: 15
Spec.Critical: 5%

 
 
 
     Dragon Javelin
 

Req.

 

Level:
Strength:
Spirit:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
35(38)-50(53)
Weapon Speed: 7
Range: 240
Attack Rating: 120~140
Critical: 12%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/6
Spec.ATK SPD: 1
Spec.Range: 15
Spec.Critical: 5%

 
 
 
     Spike Javelin
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
40(43)-55(58)
Weapon Speed: 8
Range: 240
Attack Rating: 128~148
Critical: 13%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/6
Spec.Range: 15
Spec.Critical: 4%

 
 
 
     Immortal Javelin
 

Req.

 

Level:
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
51(54)-65(68)
Weapon Speed: 8
Range: 250
Attack Rating: 144~165
Critical: 14%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/6
Spec.Range: 20
Spec.Critical: 4%

 
 
 
     Heretic Javelin
 

Req.

 

Level: 105
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
56(59)-71(74)
Weapon Speed: 8
Range: 250
Attack Rating: 152~172
Critical: 14%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/6
Spec.Range: 20
Spec.Critical: 5%

 
 
 
     Salamander Javelin
 

Req.

 

Level: 110
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
67(71)-87(90)
Weapon Speed: 8
Range: 250
Attack Rating: 160~180
Critical: 15%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/6
Spec.Range: 25
Spec.Critical: 6%

 
 
 
     Cronus Javelin
 

Req.

 

Level: 115
Strength:
Talent:
Agility:

 

Add.

 

Attack Power:
77(81)-97(100)
Weapon Speed: 8
Range: 255
Attack Rating: 168~188
Critical: 16%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/6
Spec.Range: 25
Spec.Critical: 6%

 
     Mythology Javelin
 

Req.

 

Level: 120
Strength: 80
Talent: 90
Agility: 392

 

Add.

 

Attack Power:
87(91) - 107(110)
Weapon Speed: 7
Range: 255
Attack Rating: 176 - 196
Critical: 17%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/6
Spec.ATK SPD: 1
Spec.Range: 25
Spec.Critical: 6%

 
 
 
     Deadly Javelin
 

Req.

 

Level: 125
Strength: 80
Talent: 90
Agility: 482

 

Add.

 

Attack Power:
93(96) - 112(116)
Weapon Speed: 7
Range: 260
Attack Rating: 198 - 228
Critical: 18%

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/6
Spec.ATK SPD: 1
Spec.Range: 25
Spec.Critical: 6%

 
 
 
     Chama Javelin
 

Req.

 

Level: N/A
Strength: N/A
Talent: N/A
Agility: N/A

 

Add.

 

Attack Power:N/A
Weapon Speed: N/A
Range: N/A
Attack Rating: N/A
Critical: N/A

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/6
Spec.Range: N/A
Spec.Critical: N/A

 
 
 
     Behrooz Javelin
 

Req.

 

Level: N/A
Strength: N/A
Talent: N/A
Agility: N/A

 

Add.

 

Attack Power:N/A
Weapon Speed: N/A
Range: N/A
Attack Rating: N/A
Critical: N/A

 

Spec.

 

Spec.ATK POW: LV/6
Spec.Range: N/A
Spec.Critical: N/A