Awell  (16x)
ALFA
BETA
MAIN
Valento Invasion  (18x)
ALFA
BETA
MAINMáy chủ On
Máy chủ Off

Bảo trì tiếp theo
14/07/2017 lúc 23h00 AM
SERVER STATUS


 
 
Chú ý những ký hiệu sau để phân biệt được vị trí Boss.
Icon Ý nghĩa
Lối vào Map
Warp Gate
NPC (Thợ rèn, Cửa hàng...)
Boss Spawn (Thơi gian Boss)
Hell Spawn (Spawn Lớn)
 
Phím Từ
G Đồng cỏ
F Rừng
W Vùng đất
D Sa mạc
Dun/U Nhà ngục
S Đền


 
Thị trấn Ricarten
Maps
Phím Level Loại
Ricarten 0 Thị trấn
NPCs
Cửa hàng Tạp hóa
Thủ kho
Thợ rèn Gus
Thợ rèn Goden
Võ sư, Verkan
Nhà sáng chế Warpgate
Mixing Craftsman, Morald
Giả kim thuật
Quản lý Clan
Nhà phân phối
Thợ rèn Dfrain
Mixture Reset, Nadia
Quý bà Molly
Hiệp sĩ Derik
Vệ binh Ricarten X 3
Bronze Wolverine
Silver Wolverine
Golden Wolverine
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ G1
Sử dụng Ether Core (Ric)
Sử dụng Warp Gate
Nếu bạn thuộc Tempskron, khi chết sẽ quay trở về Ricarten
 
Pillai Invasion
Maps
Phím Level Loại
Pillai, Pil 0 Thị trấn
Monsters
Đang cập nhật
 
Boss
Midranda
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ F1
Sử dụng Teleport Core
Không sử dụng Warp Gate
Nếu bạn thuộc Morion, khi chết sẽ quay về Ricarten
 
Thảo nguyên
Maps
Phím Level Loại
G1, GoF 0 Battle
Monsters
Hopy
Cuepy
Mushroom Ghost
Arma
Hobgoblin
Boss
Zzangpy
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ Ric
Chạy từ G2
Chạy từ W1
Sử dụng Teleport Core
 
Rừng Trúc
Maps
Phím Level Loại
G2, Bamboo 0 Battle
Monsters
Arma
Minigue
Ghost
Nymph
Haunting Plant
Doral
Boss
Eed
Special Monster  (Ban đêm)
Bronze Wolverine
NPC
Clever Daemon
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ G1
Chạy từ G3
Sử dụng Warp Gate
 
Rừng cổ
Maps
Phím Level Loại
G3, Acasia 0 Battle
Monsters
Mushroom Ghost
Nymph
Hobgoblin
Doral
Haunting Plant
Cyclops
Boss
Eed
Special Monsters  (Ban đêm)
Silver Wolverine
Golden Wolverine
NPCs
Cửa hàng Tạp hóa
Vệ binh
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ G2
Chạy từ MCave
Sử dụng Teleport Core
 
Pilai Invasion 2
Maps
Phím Level Loại
F1, RoW 0 Battle
Monsters
Đang cập nhật
 
Làm thế nào để đi đến đó?
 
 
Sử dụng Teleport Core
 
Pilai Invasion 1
Maps
Phím Level Loại
F2, VoT 0 Battle
Monsters
Đang cập nhật
 
Làm thế nào để đi đến đó?
 
 
Sử dụng Teleport Core
 
Land of Dusk
Maps
Phím Level Loại
F3, LoD 0 Battle
Monsters
Mush
NorthGoblin
Mutant Rabie
Sen
Doral
Haunting Maple
Egan
NPCs
Pitchman Dela
Cave Guard
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ F2
Chạy từ F4
Chạy từ BCave
Sử dụng Warp Gate
Dịch chuyển với Newter từ Pillai
 
Forest of the Spirits
Maps
Phím Level Loại
F4,FoS 0 Battle
Monsters
NorthGoblin
Corrupt
Mutant Rabie
Mutant Tree
Bee Dog
Devilish Tree
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ F3
Chạy từ W1
Sử dụng Teleport Core
 
Refuge of the Ancients
Maps
Phím Level Loại
W1, Refuge 0 Battle
Monsters
Zombi
Skeleton
Ghost
Minigue
Hobgoblin
PlantLord
Boss
Mekhist
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ G1
Chạy từ F2
Sử dụng Teleport Core
 
Castle of the Lost
Maps
Phím Level Loại
W3, Ruinen 0 Battle
Monsters
Mephit
Skeleton
Zombi
PlantLord
Cokris
Mutant Tree
Boss
Cyclone
NPC
Bridge Guard
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ W1
Chạy từ W3
Sử dụng Teleport Core
 
Ruinen Village
Maps
Phím Level Loại
W3, Ruinen 0 Battle
Monsters
Zombi
Mephit
Cokris
PlantLord
Cyclops
Decoy
Bosses (luân phiên)
Grave Shakins
Bauton
NPCs
Kiosk, Rune
Thợ rèn Ruga
Maron's Store, 2nd Branch
Wanderer, Lost
Lake Guard
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ F4
Chạy từ W2
Chạy từ GL
Sử dụng Warp Gate
 
Cursed Land
Maps
Phím Level Loại
W4, CL 0 Battle
Monsters
Decoy
LEEch
Bargon
Skeleton Archer
Cyclops
Scorpion
Boss
Guilty Gordon
NPC
Dungeon Keeper
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ W3
Chạy từ D1
Chạy từ Dun1
Dịch chuyển với Newter trong Pil
 
Navisko Town
Maps
Phím Level Loại
Navisko, Nav 0 Town/Battle
NPCs  (During Day, except SoD NPCs)
Miscellaneous Store, Pillia
Warehouse Keeper, Arent
Thợ rèn Umph
Maron's Stone, 3rd Branch
Secretary Karina
Casa
Ariel
Sylpi
Noas
Civilian Minuren
Navisko Guard
Desert Guard
Monsters  (Ban đêm)
Zombi
Mephit
Ghoul
Bargon
Minigue Silver
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ D1
Chạy từ D3
Sử dụng Ether Core (Navisko)
Sử dụng Warp Gate
 
Forgotten Land
Maps
Phím Level Loại
D1, Forgotten 0 Battle
Monsters
Crypt
Ghoul
Skeleton Archer
Armored Bettle
Cyclops
Buma
Bargon
Bosses  (luân phiên)
El Rasi Kun
Fright Nemyun
Apostasy
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ Nav
Chạy từ CL
Chạy từ D2
Sử dụng Teleport Core
 
Oasis
Maps
Phím Level Loại
D2, Oasis 0 Battle
Monsters
Skeleton Ranger
Bargon
Mighty Goblin
Titan
Cyclops Knight
Head Cutter
Boss
Vega Demir
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ D1
Sử dụng Teleport Core
 
Battlefield of the Ancients
Maps
Phím Level Loại
D3, BoA 55 Battle
Monsters
Skeleton Ranger
Greven
Cyclops Knight
Avelisk-S
Titan
Head Cutter
Bosses  (luân phiên)
Slayon
Hellsing
NPCs
Miscellaneous Store, Byant
Priest of the Temple
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ Nav
Chạy từ D3
Chạy từ S1
Sử dụng Teleport Core
 
Forbidden Land
Maps
Phím Level Loại
D4, Forbidden 55 Battle
Monsters
Crypt
SandLem
Slaughter
Avelisk-L
Figon
Stone Giant
Boss
Vermum Actarun
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ D3
Chạy từ I1
Sử dụng Warp Gate
Dịch chuyển với Newter từ Pillai
 
Beehive Cave
Maps
Phím Level Loại
BCave, Beehive 55 Battle
Monsters
Skeleton Ranger
Dire Bee
Mudy Golem
Mire Keeper
BeEvil
Evil Plant
Dark Knight
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ F3
Chạy từ DS
Sử dụng Teleport Core
Dịch chuyển với Newter từ Pillai
 
Mushroom Cave
Maps
Phím Level Loại
MCave, Mushroom 55 Battle
Monsters
Skeleton Ranger
Muffin
Vampiric Bat
Mire Keeper
Thorn Crawler
Evil Snail
Evil Plant
Dark Knight
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ G3
Chạy từ DS
Sử dụng Teleport Core
Dịch chuyển với Newter từ Pillai
 
Ancient Prison Floor 1
Maps
Phím Level Loại
Dun1, U1 40 Battle
Monsters
Skeleton Archer
Ghoul
Buma
Skeleton Warrior
Web
Head Cutter
Boss
Vega Demitri
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ W4
Chạy từ Dun2
Sử dụng Teleport Core
Dịch chuyển với Newter từ Pillai
 
Ancient Prison Floor 2
Maps
Phím Level Loại
Dun2, U2 50 Battle
Monsters
Skeleton Ranger
Skeleton Knight
Head Cutter
Slaughter
Web
Mummy
Boss
Unholy Knight
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ Dun1
Chạy từ Dun3
Sử dụng Teleport Core
 
Ancient Prison Floor 3
Maps
Phím Level Loại
Dun3, U3 60 Battle
Monsters
Skeleton Knight
Slaughter
Illusion Knight
Mummy
Web
Figon
King Hopy
Boss
Bloody Rose
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ Dun2
Sử dụng Teleport Core
 
Dark Sanctuary
Maps
Phím Level Loại
DS 65 Battle
Monsters
Mire Keeper
Thorn Crawler
Heavy Goblin
Witch
Nightmare
Dark Guard
Doom Guard
Stone Golem
NPC
Miscellaneous Store, Byant
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ BCave
Chạy từ MCave
Sử dụng Teleport Core
 
Cursed Temple Floor 1
Maps
Phím Level Loại
S1, CT1 70 Battle
Monsters
Naz
Hungky
Sliver
Slaughter
Succubus
Avelisk Lord
Dawlin
Shadow
Stygian
Hulk
Typhoon
Boss
STYX Archon
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ D3
Chạy từ S2
Sử dụng Teleport Core
 
Cursed Temple Floor 2
Maps
Phím Level Loại
S2, CT2 75 Battle
Monsters
Dusk
Sliver
Incubus
Dawlin
Shadow
Omicron
Dark Specter
Ratoo
Boss
RaSha's
NPC
Fury
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ S1
Chạy từ S3
Sử dụng Teleport Core
 
Cursed Temple Floor 3
Maps
Phím Level Loại
S3, CT3 80 Battle
Monsters
Sliver
Niken
Incubus
Dark Specter
Mimic
King Bat
GoblinShaman
Ratoo
Hest
Boss
Fury
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ S2
Sử dụng Teleport Core
 
Greedy Lake
Maps
Phím Level Loại
GL 70 Battle
Monsters
Omu
Great Greaven
String Lei
Lizard Poke
Mummy Lord
Strider
Spider Trooper
NPC
Miscellaneous Store, Byant
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ W4
Sử dụng Teleport Core
 
Railroad of Chaos
Maps
Phím Level Loại
I1, Iron1 80 Battle
Monsters
Avelin
Vampiric Bee
Vampiric Machine
Chain Golem
Rampage
DeadZone
Hyper Machine
Iron Guard
Grotesque
Boss  (Check at the Spawn Place)
Babel
NPC
Ricarten Guard
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ D4
Chạy từ I2
Sử dụng Teleport Core
Dịch chuyển với Newter từ Pillailai
 
Heart of Perum
Maps
Phím Level Loại
I2, Iron2 85 Battle
Monsters
Runic Guardian
Metron
Morgon
Sadnesst
Omega
D-Machine
Mountain
Iron Fist
Boss  (Check at the Spawn Place)
Babel
NPC
Eura Guard
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ I1
Chạy từ Eura
Sử dụng Teleport Core
 
Eura Village
Maps
Phím Level Loại
Eura 90 Town
NPCs
Lauren Store
Eura Warehouse Keeper
Force Master
Eura Guard
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ I2
Chạy từ Ice1
Sử dụng Warp Gate
 
Gallubia Valley
Maps
Phím Level Loại
Ice1 90 Battle
Monsters
Mystic Spinel
icegolem
frozen
icegoblin
coldeye
Frost
Chaos Cara
Boss  (Check at the Spawn Place)
Valento
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ Eura
Chạy từ Ice2
Sử dụng Teleport Core
 
Frozen Sanctuary
Maps
Phím Level Loại
Ice2 90 Battle
Monsters
Turtle Cannon
Cyclops Warrior
icegolem
Incubus Summoner
Frost
Blizzard Giant
devil bird
NPC
Sanctuary Guard
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ Ice1
Chạy từ KCave
Sử dụng Teleport Core
 
Kelvezu's Lair
Maps
Phím Level Loại
KCave, Cave 90 Battle
Monsters
Mystic Spinel
icegolem
Turtle Cannon
Cyclops Warrior
Incubus Summoner
Blizzard Giant
Frost
Chaos Cara
debil bird
Boss  (Check at the Spawn Place)
Kelvezu
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ Ice2
Sử dụng Teleport Core
 
Land of Chaos
Maps
Phím Level Loại
LoC 95 Battle
Monsters
Dark Guard
Fire Worm
Chimera
Hell Hound
Dark Mage
Dark Phalanx
Bloody Knight
Làm thế nào để đi đến đó?
Sử dụng Warp Gate
Chạy từ LT
Sử dụng Teleport Core
 
Lost Temple
Maps
Phím Level Loại
LT 100 Battle
Monsters
Dark Guard
Chimera
King Spider
Seto
Bloody Knight
Temple Guard
Boss  (Check at the Spawn Places)
Mokova
NPC
Milter
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ LoC
Chạy từ ET1
Sử dụng Teleport Core
 
Endless Tower Floor 1
Maps
Phím Level Loại
ET1 100 Battle
Monsters
DeadHopy
Revived Fighter
Revived Pikeman
Revived Archer
Revived Mechanician
Deadkinghopy
Hobogolem
Làm thế nào để đi đến đó?
Teleporting with Milter from LT
Chạy từ ET2
Sử dụng Teleport Core
 
Endless Tower Floor 2
Maps
Phím Level Loại
ET2 100 Battle
Monsters
UndeadHopy
Revived Knight
Revived Atalanta
Revived Priestess
Revived Magician
Deadkinghopy
Gorgon
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ ET1
Chạy từ ET3
Sử dụng Teleport Core
 
Endless Tower Floor 3
Maps
Phím Level Loại
ET3 102 Battle
Monsters
Ruca
Naz Senior
Kakoa
Igolation
Sprin
Undead Maple
Xetan
Boss
Devil Shy
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ ET2
Sử dụng Teleport Core
 
Ice Mine
Maps
Phím Level Loại
IM1 105 Battle
Monsters
Undead Miner
Undead Manager
Seal Crasher
Ice Worm
Mine bat
Mine Golem
Tarantulika
Ice Serpent
Boss
Tulla
NPC
Eura Warehouse Keeper
Lauren Store
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ Gallubia Valley
Sử dụng Teleport Core
 
Secret Lab
Maps
Phím Level Loại
SL 108 Battle
Monsters
LTechnician
ITechnician
SLEngineer
ISoldier
IBomber
LGuardian
IElite
Boss
Draxos
NPC
Possibly Coming
Possibly Coming
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ Battlefield of the Ancients
Sử dụng Teleport Core
 
Ancient Weapon
Maps
Phím Level Loại
AW 110 Battle
Monsters
TTechnician
TSoldier
Tbomber
TElite
Nihil
Acero
Chalybs
Boss
Greedy
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ Secret Lab
Sử dụng Teleport Core
 
Bless Castle
Maps
Phím Level Loại
BC 0 PVP
NPCs  (Disappear during the BC Siege)
Vendor Rossa
Vendor Shellbi
Vendor Rozalin
Bless Castle Guard
Miscellaneous Store, Icyris
Warehouse Dunkun
Steward Anders
How to arrive there
Teleporting with Daemon from D3
Sử dụng Warp Gate
Chỉ dành cho các thành viên Clan chiến thắng
 
 
Icon Ý nghĩa
Lối vào Maps
Warp Gate
NPC (Thợ rèns, Stores...)
Boss Spawn (Thơi gian Boss)
HellSpawn (Spawn Lớn)
 
Phím Từ
G Grassland
F Forest
W Wasteland
D Desert
Dun/U Dungeon
S Sanctuary


 
Ricarten Town
Maps
Phím Level Loại
Ricarten, Ric 0 Town
NPCs
Miscellaneous Store, Allya
Warehouse Keeper, Arent
Thợ rèn Gus
Thợ rèn Goden
Skill Master, Verkan
Nhà sáng chế Warpgate
Mixing Craftsman, Morald
Force Master
Clan Master
Nhà phân phối
Thợ rèn Dfrain
Mixture Reset, Nadia
Secretary Karina (Not working atm)
Guide Ran
Knight Commander Derik
Good boy, Longbo
Ricarten Guard X 3
Bronze Wolverine
Silver Wolverine
Golden Wolverine
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ G1
Sử dụng Ether Core (Ric)
Sử dụng Warp Gate
Nếu bạn thuộc Tempskron, khi chết sẽ quay trở về Ricarten
 
Pillai Town
Maps
Phím Level Loại
Pillai, Pil 0 Town
NPCs
Miscellaneous Store, Pillia
Warehouse Keeper, Lavendar
Maron's Witchcraft Store
Thợ rèn Dfrain
Thợ rèn Bartz
Academy de Witchcraft, Raymon
Clever Newter
Arcane's Pupil Newtor
Force Master
Clan Master
Nhà phân phối
Smelting Master Arad
Secretary Karina
Royalmage Ray
Molly, the granny
Pillai Guard X 4
Jail Guard
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ F1
Sử dụng Ether Core (Pil)
Sử dụng Warp Gate
Nếu bạn thuộc Morion, khi chết sẽ quay về Pil
 
Garden of Freedom
Maps
Phím Level Loại
G1, GoF 0 Battle
Monsters
Hopy
Cuepy
Mushroom Ghost
Arma
Hobgoblin
Boss
Zzangpy
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ Ric
Chạy từ G2
Chạy từ W1
Sử dụng Teleport Core
 
Bamboo Forest
Maps
Phím Level Loại
G2, Bamboo 0 Battle
Monsters
Arma
Minigue
Ghost
Nymph
Haunting Plant
Doral
Boss
Eed
Special Monster  (Ban đêm)
Bronze Wolverine
NPC
Clever Daemon
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ G1
Chạy từ G3
Sử dụng Warp Gate
 
Acasia Forest
Maps
Phím Level Loại
G3, Acasia 0 Battle
Monsters
Mushroom Ghost
Nymph
Hobgoblin
Doral
Haunting Plant
Cyclops
Boss
Eed
Special Monsters  (Ban đêm)
Silver Wolverine
Golden Wolverine
NPCs
Miscellaneous Store, Lynn
Cave Guard
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ G2
Chạy từ MCave
Sử dụng Teleport Core
Dịch chuyển với Newter từ Pillai
 
Road of the Wind
Maps
Phím Level Loại
F1, RoW 0 Battle
Monsters
Rabie
Mush
Zeldy
Tobie
NorthGoblin
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ Pil
Chạy từ F2
Sử dụng Teleport Core
 
Valley of Tranquility
Maps
Phím Level Loại
F2, VoT 0 Battle
Monsters
Doral
Mutant Plant
Sen
Mutant Tree
Egan
Haunting Maple
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ F1
Chạy từ F3
Sử dụng Teleport Core
 
Land of Dusk
Maps
Phím Level Loại
F3, LoD 0 Battle
Monsters
Mush
NorthGoblin
Mutant Rabie
Sen
Doral
Haunting Maple
Egan
NPCs
Pitchman Dela
Cave Guard
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ F2
Chạy từ F4
Chạy từ BCave
Sử dụng Warp Gate
Dịch chuyển với Newter từ Pillai
 
Forest of the Spirits
Maps
Phím Level Loại
F4,FoS 0 Battle
Monsters
NorthGoblin
Corrupt
Mutant Rabie
Mutant Tree
Bee Dog
Devilish Tree
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ F3
Chạy từ W1
Sử dụng Teleport Core
 
Refuge of the Ancients
Maps
Phím Level Loại
W1, Refuge 0 Battle
Monsters
Zombi
Skeleton
Ghost
Minigue
Hobgoblin
PlantLord
Boss
Mekhist
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ G1
Chạy từ F2
Sử dụng Teleport Core
 
Castle of the Lost
Maps
Phím Level Loại
W3, Ruinen 0 Battle
Monsters
Mephit
Skeleton
Zombi
PlantLord
Cokris
Mutant Tree
Boss
Cyclone
NPC
Bridge Guard
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ W1
Chạy từ W3
Sử dụng Teleport Core
 
Ruinen Village
Maps
Phím Level Loại
W3, Ruinen 0 Battle
Monsters
Zombi
Mephit
Cokris
PlantLord
Cyclops
Decoy
Bosses (luân phiên)
Grave Shakins
Bauton
NPCs
Kiosk, Rune
Thợ rèn Ruga
Maron's Store, 2nd Branch
Wanderer, Lost
Lake Guard
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ F4
Chạy từ W2
Chạy từ GL
Sử dụng Warp Gate
 
Cursed Land
Maps
Phím Level Loại
W4, CL 0 Battle
Monsters
Decoy
LEEch
Bargon
Skeleton Archer
Cyclops
Scorpion
Boss
Guilty Gordon
NPC
Dungeon Keeper
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ W3
Chạy từ D1
Chạy từ Dun1
Dịch chuyển với Newter trong Pil
 
Navisko Town
Maps
Phím Level Loại
Navisko, Nav 0 Town/Battle
NPCs  (During Day, except SoD NPCs)
Miscellaneous Store, Pillia
Warehouse Keeper, Arent
Thợ rèn Umph
Maron's Stone, 3rd Branch
Secretary Karina
Casa
Ariel
Sylpi
Noas
Civilian Minuren
Navisko Guard
Desert Guard
Monsters  (Ban đêm)
Zombi
Mephit
Ghoul
Bargon
Minigue Silver
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ D1
Chạy từ D3
Sử dụng Ether Core (Navisko)
Sử dụng Warp Gate
 
Forgotten Land
Maps
Phím Level Loại
D1, Forgotten 0 Battle
Monsters
Crypt
Ghoul
Skeleton Archer
Armored Bettle
Cyclops
Buma
Bargon
Bosses  (luân phiên)
El Rasi Kun
Fright Nemyun
Apostasy
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ Nav
Chạy từ CL
Chạy từ D2
Sử dụng Teleport Core
 
Oasis
Maps
Phím Level Loại
D2, Oasis 0 Battle
Monsters
Skeleton Ranger
Bargon
Mighty Goblin
Titan
Cyclops Knight
Head Cutter
Boss
Vega Demir
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ D1
Sử dụng Teleport Core
 
Battlefield of the Ancients
Maps
Phím Level Loại
D3, BoA 55 Battle
Monsters
Skeleton Ranger
Greven
Cyclops Knight
Avelisk-S
Titan
Head Cutter
Bosses  (luân phiên)
Slayon
Hellsing
NPCs
Miscellaneous Store, Byant
Priest of the Temple
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ Nav
Chạy từ D3
Chạy từ S1
Sử dụng Teleport Core
 
Forbidden Land
Maps
Phím Level Loại
D4, Forbidden 55 Battle
Monsters
Crypt
SandLem
Slaughter
Avelisk-L
Figon
Stone Giant
Boss
Vermum Actarun
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ D3
Chạy từ I1
Sử dụng Warp Gate
Dịch chuyển với Newter từ Pillai
 
Beehive Cave
Maps
Phím Level Loại
BCave, Beehive 55 Battle
Monsters
Skeleton Ranger
Dire Bee
Mudy Golem
Mire Keeper
BeEvil
Evil Plant
Dark Knight
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ F3
Chạy từ DS
Sử dụng Teleport Core
Dịch chuyển với Newter từ Pillai
 
Mushroom Cave
Maps
Phím Level Loại
MCave, Mushroom 55 Battle
Monsters
Skeleton Ranger
Muffin
Vampiric Bat
Mire Keeper
Thorn Crawler
Evil Snail
Evil Plant
Dark Knight
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ G3
Chạy từ DS
Sử dụng Teleport Core
Dịch chuyển với Newter từ Pillai
 
Ancient Prison Floor 1
Maps
Phím Level Loại
Dun1, U1 40 Battle
Monsters
Skeleton Archer
Ghoul
Buma
Skeleton Warrior
Web
Head Cutter
Boss
Vega Demitri
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ W4
Chạy từ Dun2
Sử dụng Teleport Core
Dịch chuyển với Newter từ Pillai
 
Ancient Prison Floor 2
Maps
Phím Level Loại
Dun2, U2 50 Battle
Monsters
Skeleton Ranger
Skeleton Knight
Head Cutter
Slaughter
Web
Mummy
Boss
Unholy Knight
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ Dun1
Chạy từ Dun3
Sử dụng Teleport Core
 
Ancient Prison Floor 3
Maps
Phím Level Loại
Dun3, U3 60 Battle
Monsters
Skeleton Knight
Slaughter
Illusion Knight
Mummy
Web
Figon
King Hopy
Boss
Bloody Rose
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ Dun2
Sử dụng Teleport Core
 
Dark Sanctuary
Maps
Phím Level Loại
DS 65 Battle
Monsters
Mire Keeper
Thorn Crawler
Heavy Goblin
Witch
Nightmare
Dark Guard
Doom Guard
Stone Golem
NPC
Miscellaneous Store, Byant
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ BCave
Chạy từ MCave
Sử dụng Teleport Core
 
Cursed Temple Floor 1
Maps
Phím Level Loại
S1, CT1 70 Battle
Monsters
Naz
Hungky
Sliver
Slaughter
Succubus
Avelisk Lord
Dawlin
Shadow
Stygian
Hulk
Typhoon
Boss
STYX Archon
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ D3
Chạy từ S2
Sử dụng Teleport Core
 
Cursed Temple Floor 2
Maps
Phím Level Loại
S2, CT2 75 Battle
Monsters
Dusk
Sliver
Incubus
Dawlin
Shadow
Omicron
Dark Specter
Ratoo
Boss
RaSha's
NPC
Fury
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ S1
Chạy từ S3
Sử dụng Teleport Core
 
Cursed Temple Floor 3
Maps
Phím Level Loại
S3, CT3 80 Battle
Monsters
Sliver
Niken
Incubus
Dark Specter
Mimic
King Bat
GoblinShaman
Ratoo
Hest
Boss
Fury
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ S2
Sử dụng Teleport Core
 
Greedy Lake
Maps
Phím Level Loại
GL 70 Battle
Monsters
Omu
Great Greaven
String Lei
Lizard Poke
Mummy Lord
Strider
Spider Trooper
NPC
Miscellaneous Store, Byant
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ W4
Sử dụng Teleport Core
 
Railroad of Chaos
Maps
Phím Level Loại
I1, Iron1 80 Battle
Monsters
Avelin
Vampiric Bee
Vampiric Machine
Chain Golem
Rampage
DeadZone
Hyper Machine
Iron Guard
Grotesque
Boss  (Check at the Spawn Place)
Babel
NPC
Ricarten Guard
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ D4
Chạy từ I2
Sử dụng Teleport Core
Dịch chuyển với Newter từ Pillailai
 
Heart of Perum
Maps
Phím Level Loại
I2, Iron2 85 Battle
Monsters
Runic Guardian
Metron
Morgon
Sadnesst
Omega
D-Machine
Mountain
Iron Fist
Boss  (Check at the Spawn Place)
Babel
NPC
Eura Guard
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ I1
Chạy từ Eura
Sử dụng Teleport Core
 
Eura Village
Maps
Phím Level Loại
Eura 90 Town
NPCs
Lauren Store
Eura Warehouse Keeper
Force Master
Eura Guard
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ I2
Chạy từ Ice1
Sử dụng Warp Gate
 
Gallubia Valley
Maps
Phím Level Loại
Ice1 90 Battle
Monsters
Mystic Spinel
icegolem
frozen
icegoblin
coldeye
Frost
Chaos Cara
Boss  (Check at the Spawn Place)
Valento
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ Eura
Chạy từ Ice2
Sử dụng Teleport Core
 
Frozen Sanctuary
Maps
Phím Level Loại
Ice2 90 Battle
Monsters
Turtle Cannon
Cyclops Warrior
icegolem
Incubus Summoner
Frost
Blizzard Giant
devil bird
NPC
Sanctuary Guard
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ Ice1
Chạy từ KCave
Sử dụng Teleport Core
 
Kelvezu's Lair
Maps
Phím Level Loại
KCave, Cave 90 Battle
Monsters
Mystic Spinel
icegolem
Turtle Cannon
Cyclops Warrior
Incubus Summoner
Blizzard Giant
Frost
Chaos Cara
debil bird
Boss  (Check at the Spawn Place)
Kelvezu
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ Ice2
Sử dụng Teleport Core
 
Land of Chaos
Maps
Phím Level Loại
LoC 95 Battle
Monsters
Dark Guard
Fire Worm
Chimera
Hell Hound
Dark Mage
Dark Phalanx
Bloody Knight
Làm thế nào để đi đến đó?
Sử dụng Warp Gate
Chạy từ LT
Sử dụng Teleport Core
 
Lost Temple
Maps
Phím Level Loại
LT 100 Battle
Monsters
Dark Guard
Chimera
King Spider
Seto
Bloody Knight
Temple Guard
Boss  (Check at the Spawn Places)
Mokova
NPC
Milter
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ LoC
Chạy từ ET1
Sử dụng Teleport Core
 
Endless Tower Floor 1
Maps
Phím Level Loại
ET1 100 Battle
Monsters
DeadHopy
Revived Fighter
Revived Pikeman
Revived Archer
Revived Mechanician
Deadkinghopy
Hobogolem
Làm thế nào để đi đến đó?
Teleporting with Milter from LT
Chạy từ ET2
Sử dụng Teleport Core
 
Endless Tower Floor 2
Maps
Phím Level Loại
ET2 100 Battle
Monsters
UndeadHopy
Revived Knight
Revived Atalanta
Revived Priestess
Revived Magician
Deadkinghopy
Gorgon
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ ET1
Chạy từ ET3
Sử dụng Teleport Core
 
Endless Tower Floor 3
Maps
Phím Level Loại
ET3 102 Battle
Monsters
Ruca
Naz Senior
Kakoa
Igolation
Sprin
Undead Maple
Xetan
Boss
Devil Shy
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ ET2
Sử dụng Teleport Core
 
Ice Mine
Maps
Phím Level Loại
IM1 105 Battle
Monsters
Undead Miner
Undead Manager
Seal Crasher
Ice Worm
Mine bat
Mine Golem
Tarantulika
Ice Serpent
Boss
Tulla
NPC
Eura Warehouse Keeper
Lauren Store
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ Gallubia Valley
Sử dụng Teleport Core
 
Secret Lab
Maps
Phím Level Loại
SL 108 Battle
Monsters
LTechnician
ITechnician
SLEngineer
ISoldier
IBomber
LGuardian
IElite
Boss
Draxos
NPC
Possibly Coming
Possibly Coming
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ Battlefield of the Ancients
Sử dụng Teleport Core
 
Ancient Weapon
Maps
Phím Level Loại
AW 110 Battle
Monsters
TTechnician
TSoldier
Tbomber
TElite
Nihil
Acero
Chalybs
Boss
Greedy
Làm thế nào để đi đến đó?
Chạy từ Secret Lab
Sử dụng Teleport Core
 
Bless Castle
Maps
Phím Level Loại
BC 0 PVP
NPCs  (Disappear during the BC Siege)
Vendor Rossa
Vendor Shellbi
Vendor Rozalin
Bless Castle Guard
Miscellaneous Store, Icyris
Warehouse Dunkun
Steward Anders
How to arrive there
Sử dụng Teleport Core
Sử dụng Warp Gate
Chỉ dành cho các thành viên clan chiến thắng