Aging (+) Bình thường Super Aging SuperAging (1.5)
+ 1 0% 0% 0% 2 2 1                      
+ 2 0% 0% 0% 2 2 2                      
+ 3 0% 0% 0% 2 2 2 1                    
+ 4 0% 0% 0% 2 2 2 2                    
+ 5 0% 0% 0% 2 2 2 2 1                  
+ 6 0% 0% 0% 2 2 2 2 2                  
+ 7 0% 0% 0% 2 2 2 2 2 1                
+ 8 0% 0% 0% 2 2 2 2 2 2                
+ 9 0% 0% 0%   2 2 2 2 2 1              
+ 10 0% 0% 0%   2 2 2 2 2 2              
+ 11 0% 0% 0%     2 2 2 2 2 1            
+ 12 0% 0% 0%     2 2 2 2 2 2            
+ 13 0% 0% 0%       2 2 2 2 2 1          
+ 14 47% 0% 0%       2 2 2 2 2 2          
+ 15 54% 0% 0%         2 2 2 2 2 1        
+ 16 60% 50% 0%         2 2 2 2 2 2        
+ 17 68% 58% 0%           2 2 2 2 2 1      
+ 18 76% 67% 0%           2 2 2 2 2 2      
+ 19 82% 73% 0%             2 2 2 2 2 1    
+ 20 90% 80% 0%             2 2 2 2 2 2    
+ 21 93% 84% 1%               2 2 2 2 2 1  
+ 22 95% 88% 5%               2 2 2 2 2 2  
+ 23 97% 90% 10%                 2 2 2 2 2 1
+ 24 99% 93% 15%                 2 2 2 2 2 2

 

  1. Tỷ lệ phía trên bảng là tỷ lệ failed (thất bại), ví dụ: Đá Super Aging cấp 16 có tỷ lệ failed là 50% thì tỷ lệ thành công là 50%.
  2. Khi bạn sử dụng Aging Stone tỷ lệ thất bại của bạn (-1, -2) sẽ giảm đi và chuyển sang tỷ lệ thành công nhưng tỷ lệ mất sẽ vẫn giữ nguyên.
  3. Vũ khí có cấp độ trên 100 khi Age sẽ không tăng Level.
  4. Phần trăm hiển thị bên trên thể hiện cho % thất bại.
  5. Sử dụng Super Aging Stone và Super Aging Stone (1.5) để giảm đáng kể rủi ro thất bại khi Age. Vui lòng mua tại siêu thị của PTV.

Weapons [+1] ~ [+9]
Items Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ
Axes +2 Minimum ATK POW, +2Maximum ATK POW, +10 ATK RTG +4 MP
Claws +2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG  +4 MP
Hammers +2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG +4 MP
Wands/Staffs +2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG, +20 MP
Scythes +2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG +4 MP
Bows +2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +0.5 Critical +4 MP
Swords +2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG +4 MP
Javelins +2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +0.5 Critical +4 MP
Defenses [+1] ~ [+9]
Items Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ
Shields +0.5 Block, +0.2 Absorb +4 STM
Orbs/Beads +10% Defense, +0.5 Absorb +4STM
Armors & Robes +5% Defense, +0.5 Absorb +4 HP
Boots +10% Defense, +0.5 Absorb, +0.2 SPEED
Gauntlets +10% Defense, +0.5 Absorb, +5 ATK RTG
Bracelets +10% Defense, +0.5 Absorb, +5 ATK RTG

Weapons [+10] ~ [+19]
Items Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ
Axes +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG +4 MP
Claws +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG +4 MP
Hammers +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG +4 MP
Wands/Staffs +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG, +20 MP 
Scythes +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG +4 MP
Bows +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +0.5 Critical +4 MP
Swords +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG +4 MP
Javelins +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +0.5 Critical +4 MP
Defenses [+10] ~ [+19]
Item Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ
Shields +0.5 Block, +0.4 Absorb +4 STM
Orbs/Beads +10% Defense, +1 Absorb +4 STM
Armors & Robes +5% Defense, +1 Absorb +4 STM
Boots +10% Defense, +1.0 Absorb, +0.2 SPEED
Gauntlets +10% Defense, +1.0 Absorb, +5 ATK RTG
Bracelets +10% Defense, +1.0 Absorb, +5 ATK RTG

Weapons [+20 ~ +24] 
Items Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ
Axes +5 Minimum ATK POW, +5 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG +4 MP
Claws +5 Minimum ATK POW, +5 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG +4 MP
Hammers +5 Minimum ATK POW, +5 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG +4 MP
Wands/Staffs +5 Minimum ATK POW, +5 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG, +20 MP 
Scythes +5 Minimum ATK POW, +5 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG +4 MP
Bows +5 Minimum ATK POW, +5 Maximum ATK POW, +0.5 Critical +4 MP
Swords +5 Minimum ATK POW, +5 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG +4 MP
Javelins +5 Minimum ATK POW, +5 Maximum ATK POW, +0.5 Critical +4 MP
Defenses [+20 ~ +24]
Item Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ
Shields +0.5 Block, +0.6 Absorb +4 STM
Orbs/Beads +10% Defense, +1.5 Absorb +4 STM
Armors & Robes +5% Defense, +1.5 Absorb +4 STM
Boots +10% Defense, +1.5 Absorb, +0.4 SPEED
Gauntlets +10% Defense, +1.5 Absorb, +5 ATK RTG
Bracelets +10% Defense, +1.5 Absorb, +5 ATK RTG