Valento Invasion  (18x)
ALFA
BETA
MAINMáy chủ On
Máy chủ Off

Bảo trì tiếp theo
Chưa có thông tin Bảo trì
SERVER STATUS


Effect Lucidy Sereneo Fadeo Sparky Raident Transparo Murky Devine Celesto Celesto Celesto Celesto Celesto Celesto
Life Ability +5 5                          
Ice Ability +5   5                        
Fire Ability +5     5                      
Thunder Ability +5       5                    
Critical +1%           1                
Attack rating +50             1              
STM +20 / MP +5 / HP +5               1            
Attack Rating +20% 1 1                        
Attack Rating +40% 3 3                        
Effect Lucidy Sereneo Fadeo Sparky Raident Transparo Murky Devine Celesto Celesto Celesto Celesto Celesto Celesto
Attack Rating +10 / Min DMG +1 1   2                      
Attack Rating +10 / Max DMG +1 1     2                    
Attack Rating +100% 1     1 1                  
Min DMG +1   1 2                      
Max DMG +2   1   2                    
Max DMG +4   1   4 4                  
Attack Rating +10% / Max DMG +4 1 1   4 4                  
Min DMG +1 / Max DMG +3   1 2 4 1                  
Min DMG +2 / Max DMG +2   1 4 2 1                  
Effect Lucidy Sereneo Fadeo Sparky Raident Transparo Murky Devine Celesto Celesto Celesto Celesto Celesto Celesto
Critical +4% / Min & Max DMG +3     2 2 1 3                
Attack Rating +10% / Min DMG +1 / Max DMG +4 1 1 2 4 1                  
Attack Rating +40 / Min DMG +3 / Max DMG +5   1 3 5     1              
Critical +4% / Attack Rating +60% / Max DMG +8         5 3 2              
Attack Rating +80 / Critical +2% / Min & Max DMG +8     2 2 2 2 2              
Critical +4% / MP +20 / Min & Max DMG +10     3 3   2   2            
Attack Rating +60 / HP +20 / Min & Max DMG +10     2 2     1 3            
Effect Lucidy Sereneo Fadeo Sparky Raident Transparo Murky Devine Celesto Celesto Celesto Celesto Celesto Celesto
 Critical +4%                 1          
Attack Rating +100 / Critical +3% / Min & Max DMG +12       2     2 3 3          
Attack Rating +80 / HP +30 / Min & Max DMG +12       1   4   2 4          
Critical +5% / MP +30 / Min & Max DMG +12         2 1 2 3 2          
Critical +4% / MP +50 / Min & Max DMG +12             5 4 3          
Critical +4% / HP +50 / Min & Max DMG +12               5 5          
Attack Rating +80 / Critical +5% / Min & Max DMG +12           1 1 5 5          
Effect Lucidy Sereneo Fadeo Sparky Raident Transparo Murky Devine Celesto Celesto Celesto Celesto Celesto Celesto