Aging (+) Không có Đá Super Aging Stone  SuperAging Stone (1.5)
+ 1 0% 0% 0% 2 2 1                      
+ 2 0% 0% 0% 2 2 2                      
+ 3 0% 0% 0% 2 2 2 1                    
+ 4 0% 0% 0% 2 2 2 2                    
+ 5 0% 0% 0% 2 2 2 2 1                  
+ 6 0% 0% 0% 2 2 2 2 2                  
+ 7 0% 0% 0% 2 2 2 2 2 1                
+ 8 0% 0% 0% 2 2 2 2 2 2                
+ 9 0% 0% 0%   2 2 2 2 2 1              
+ 10 0% 0% 0%   2 2 2 2 2 2              
+ 11 0% 0% 0%     2 2 2 2 2 1            
+ 12 0% 0% 0%     2 2 2 2 2 2            
+ 13 0% 0% 0%       2 2 2 2 2 1          
+ 14 10% 0% 0%       2 2 2 2 2 2          
+ 15 15% 0% 0%         2 2 2 2 2 1        
+ 16 20% 15% 0%         2 2 2 2 2 2        
+ 17 30% 20% 0%           2 2 2 2 2 1      
+ 18 40% 30% 0%           2 2 2 2 2 2      
+ 19 50% 40% 0%             2 2 2 2 2 1    
+ 20 60% 50% 0%             2 2 2 2 2 2    
+ 21 70% 60% 0%               2 2 2 2 2 1  
+ 22 80% 70% 0%               2 2 2 2 2 2  
+ 23 90% 80% 10%                 2 2 2 2 2 1
+ 24 95% 90% 15%                 2 2 2 2 2 2
Aging (+) Không có Đá Super Aging Stone  SuperAging Stone (1.5)

 

Items Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ
Axes +2 Minimum ATK POW, +2Maximum ATK POW, +10 ATK RTG +4 MP
Claws +2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG  +4 MP
Hammers +2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG +4 MP
Wands/Staffs +2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG, +20 MP
Scythes +2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG +4 MP
Bows +2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +0.5 Critical +4 MP
Swords +2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG +4 MP
Javelins +2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +0.5 Critical +4 MP
 
Hiệu ứng Defense từ [+1] ~ [+9]
Items Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ
Shields +0.5 Block, +0.2 Absorb +4 STM
Orbs/Beads +10% Defense, +0.5 Absorb +4STM
Armors & Robes +5% Defense, +0.5 Absorb +4 HP
Boots +10% Defense, +0.5 Absorb, +0.2 SPEED
Gauntlets +10% Defense, +0.5 Absorb, +5 ATK RTG
Bracelets +10% Defense, +0.5 Absorb, +5 ATK RTG
 
Hiệu ứng Weapon từ [+10] ~ [+19]
Items Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ
Axes +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG +4 MP
Claws +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG +4 MP
Hammers +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG +4 MP
Wands/Staffs +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG, +20 MP 
Scythes +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG +4 MP
Bows +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +0.5 Critical +4 MP
Swords +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG +4 MP
Javelins +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +0.5 Critical +4 MP
 
Hiệu ứng Defense từ [+10] ~ [+19]
Item Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ
Shields +0.5 Block, +0.4 Absorb +4 STM
Orbs/Beads +10% Defense, +1 Absorb +4 STM
Armors & Robes +5% Defense, +1 Absorb +4 STM
Boots +10% Defense, +1.0 Absorb, +0.2 SPEED
Gauntlets +10% Defense, +1.0 Absorb, +5 ATK RTG
Bracelets +10% Defense, +1.0 Absorb, +5 ATK RTG
 
Hiệu ứng Weapon từ [+20 ~ +24] 
Items Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ
Axes +5 Minimum ATK POW, +5 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG +4 MP
Claws +5 Minimum ATK POW, +5 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG +4 MP
Hammers +5 Minimum ATK POW, +5 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG +4 MP
Wands/Staffs +5 Minimum ATK POW, +5 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG, +20 MP 
Scythes +5 Minimum ATK POW, +5 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG +4 MP
Bows +5 Minimum ATK POW, +5 Maximum ATK POW, +0.5 Critical +4 MP
Swords +5 Minimum ATK POW, +5 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG +4 MP
Javelins +5 Minimum ATK POW, +5 Maximum ATK POW, +0.5 Critical +4 MP
 
Hiệu ứng Defense từ [+20 ~ +24]
Item Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ
Shields +0.5 Block, +0.6 Absorb +4 STM
Orbs/Beads +10% Defense, +1.5 Absorb +4 STM
Armors & Robes +5% Defense, +1.5 Absorb +4 STM
Boots +10% Defense, +1.5 Absorb, +0.4 SPEED
Gauntlets +10% Defense, +1.5 Absorb, +5 ATK RTG
Bracelets +10% Defense, +1.5 Absorb, +5 ATK RTG
Top