Hệ thống Aging | PTV: Miền đất hứa - Nơi niềm vui bắt đầu!

#Level  Không Stone Aging Stone  Super Stone Arcane Stone
+ 1 0% 0% 0% 0% 2 2 1                          
+ 2 0% 0% 0% 0% 2 2 2                          
+ 3 0% 0% 0% 0% 2 2 2 1                        
+ 4 0% 0% 0% 0% 2 2 2 2                        
+ 5 0% 0% 0% 0% 2 2 2 2 1                      
+ 6 0% 0% 0% 0% 2 2 2 2 2                      
+ 7 0% 0% 0% 0% 2 2 2 2 2 1                    
+ 8 0% 0% 0% 0% 2 2 2 2 2 2                    
+ 9 0% 0% 0% 0%   2 2 2 2 2 1                  
+ 10 0% 0% 0% 0%   2 2 2 2 2 2                  
+ 11 0% 0% 0% 0%     2 2 2 2 2 1                
+ 12 0% 0% 0% 0%     2 2 2 2 2 2                
+ 13 4% 0% 0% 0%       2 2 2 2 2 1              
+ 14 8% 0% 0% 0%       2 2 2 2 2 2              
+ 15 12% 4% 0% 0%         2 2 2 2 2 1            
+ 16 16% 12% 0% 0%         2 2 2 2 2 2            
+ 17 20% 16% 4% 0%           2 2 2 2 2 1          
+ 18 24% 20% 8% 0%           2 2 2 2 2 2          
+ 19 28% 24% 12% 0%             2 2 2 2 2 1        
+ 20 32% 28% 16% 0%             2 2 2 2 2 2        
+ 21 36% 32% 20% 0%               2 2 2 2 2 1      
+ 22 52% 50% 48% 0%               2 2 2 2 2 2      
+ 23 80% 78% 74% 0%                 2 2 2 2 2 1    
+ 24 88% 86% 82% 0%                 2 2 2 2 2 2    
+ 25 94% 92% 88% 0%                   2 2 2 2 2 1  
+ 26 96% 94% 90% 1%                   2 2 2 2 2 2  
+ 27 98% 96% 92% 3%                     2 2 2 2 2 1
+ 28 99% 98% 94% 5%                     2 2 2 2 2 2
#Level  Không Stone Aging Stone  Super Stone Arcane Stone

 

Hiệu ứng Weapon từ [+1] ~ [+9]
Items Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ
Axes +2 Minimum ATK POW, +2Maximum ATK POW, +10 ATK RTG, +8 MP
Claws +2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG,  +8 MP
Hammers +2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG, +8 MP
Wands/Staffs +2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG, +10 MP
Scythes +2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG, +8 MP
Bows +2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +8 MP
Swords +2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG, +8 MP
Javelins +2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +8 MP
Hiệu ứng Defense từ [+1] ~ [+9]
Items Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ
Shields +5% Defense, +0.5 Block, +0.2 Absorb, +8 HP +8 MP +8 STM
Orbs/Beads +5% Defense, +0.5 Absorb, +8 HP +8 MP +8 STM
Armors & Robes +5% Defense, +0.5 Absorb, +8 HP
Boots +10% Defense, +0.5 Absorb, +0.2 SPEED + 4 HP
Gauntlets +10% Defense, +0.5 Absorb, +5 ATK RTG + 4 HP
Bracelets +10% Defense, +0.5 Absorb, +5 ATK RTG + 4 HP
 
Hiệu ứng Weapon từ [+10] ~ [+19]
Items Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ
Axes +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG +8 MP
Claws +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG +8 MP
Hammers +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG +8 MP
Wands/Staffs +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG, +10 MP 
Scythes +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG +8 MP
Bows +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +0.5 Critical +8 MP
Swords +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG +8 MP
Javelins +4 Minimum ATK POW, +4 Maximum ATK POW, +0.5 Critical +8 MP
Hiệu ứng Defense từ [+10] ~ [+19]
Item Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ
Shields +5% Defense, +0.5 Block, +0.4 Absorb, +8 HP +8 MP +8 STM
Orbs/Beads +5% Defense, +1 Absorb, +8 HP +8 MP +8 STM
Armors & Robes +5% Defense, +1 Absorb, +8 HP +8 MP +8 STM
Boots +10% Defense, +1.0 Absorb, +0.2 SPEED + 4 HP
Gauntlets +10% Defense, +1.0 Absorb, +5 ATK RTG + 4 HP
Bracelets +10% Defense, +1.0 Absorb, +5 ATK RTG + 4 HP
 
Hiệu ứng Weapon từ [+20 ~ +25] 
Items Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ
Axes +6 Minimum ATK POW, +6 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG, +8 MP
Claws +6 Minimum ATK POW, +6 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG, +8 MP
Hammers +6 Minimum ATK POW, +6 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG, +8 MP
Wands/Staffs +6 Minimum ATK POW, +6 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG, +10 MP 
Scythes +6 Minimum ATK POW, +6 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG, +8 MP
Bows +6 Minimum ATK POW, +6 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +8 MP
Swords +6 Minimum ATK POW, +6 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG, +8 MP
Javelins +6 Minimum ATK POW, +6 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +8 MP
Hiệu ứng Weapon từ [+26 ~ +28] 
Items Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ
Axes +10 Minimum ATK POW, +10 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG, +8 MP
Claws +10 Minimum ATK POW, +10 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG, +8 MP
Hammers +10 Minimum ATK POW, +10 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG, +8 MP
Wands/Staffs +10 Minimum ATK POW, +10 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG, +10 MP 
Scythes +10 Minimum ATK POW, +10 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG, +8 MP
Bows +10 Minimum ATK POW, +10 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +8 MP
Swords +10 Minimum ATK POW, +10 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +5 ATK RTG, +8 MP
Javelins +10 Minimum ATK POW, +10 Maximum ATK POW, +0.5 Critical, +8 MP
 
Hiệu ứng Defense từ [+20 ~ +24]
Item Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ
Shields +5% Defense, +0.5 Block, +0.6 Absorb, +8 HP +8 MP +8 STM
Orbs/Beads +10% Defense, +1.5 Absorb, +8 HP +8 MP +8 STM
Armors & Robes +5% Defense, +1.5 Absorb, +8 HP +8 MP +8 STM
Boots +10% Defense, +1.5 Absorb, +0.4 SPEED + 4 HP
Gauntlets +10% Defense, +1.5 Absorb, +5 ATK RTG + 4 HP
Bracelets +10% Defense, +1.5 Absorb, +5 ATK RTG + 4 HP
Hiệu ứng Defense từ [+25 ~ +28]
Item Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ
Shields +5% Defense, +0.5 Block, +0.8 Absorb, +8 HP +8 MP +8 STM
Orbs/Beads +10% Defense, +2.0 Absorb, +8 HP +8 MP +8 STM
Armors & Robes +5% Defense, +2.0 Absorb, +8 HP +8 MP +8 STM
Boots +10% Defense, +2.0 Absorb, +0.6 SPEED + 4 HP
Gauntlets +10% Defense, +2.0 Absorb, +5 ATK RTG + 4 HP
Bracelets +10% Defense, +2.0 Absorb, +5 ATK RTG + 4 HP
Top