Cấp độ: 80 / Phần thưởng: [IMG]

Để làm được nhiệm vụ này, bạn phải đạt được cấp độ là 80 trở lên và đã học tất cả các kỹ năng của các Tier 1-2-3-4, và Royal Amulet (bán trong NPC: Quest Item đối diện Võ sư, Pháp sư, Raymon tại Ricarten).

Hành trình của bạn để chinh phục các kỹ năng mới rất được chờ đợi và thú vị, Tier 5 bạn cần đi gặp Võ sư, Pháp sư của bạn.
 

  Tempskron gồm: (Archer, Fighter, Pike và Mechanician, Assasin) nên tìm Võ sư, Verkan, nằm ở Ricarten.

  Morion gồm: (Priestess, Knight, Magician và Atalanta, Shaman) nên tìm Pháp sư, Raymon, nằm ở Ricarten.


Các nhiệm vụ của Tier 5 sẽ thực hiện tất cả 4 bước do Võ sư / Pháp Sư chỉ định trong 90 phút. Trong 3 giai đoạn đầu tiên, bạn phải hạ gục 40 quái vật.
Những Quái vật của 3 giai đoạn được lựa chọn bởi Võ sư của bạn và được dựa trên cấp độ của bạn, sau khi hoàn thành bạn về gặp lại Võ sư, Verkan / Pháp Sư, Rayon.


Giai đoạn quái vật chỉ định bởi các Võ sư:
Bước 1: King Spider hoặc Iron Guard hoặc Chain Golem.
Bước 2: Goblin Shaman hoặc Hyper Machine hoặc Morgon.
Bước 3: Grotesque hoặc Ratoo hoặc Dark Specter.

Giai đoạn cuối: cùng gặp Võ sư, Pháp sư của bạn để được đưa đến thử thách cuối cùng: đối mặt với Hestian. Đánh bại Hestian và quay trở ra gặp lại Võ sư, Pháp sư của bạn. Bạn sẽ nhận được các Gem của Hestian, và cần phải giao cho Võ sư, Pháp sư của bạn.
Cuối cùng, kỹ năng mới của Tier 5 sẽ được hoàn thành cho nhân vật của bạn.
 

 

Top